HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOGELLIEFHEBBERSVERENIGING

 " ZANGLUST "  OPGERICHT 15 OKTOBER  1954   TE   ZUTPHEN

                               NAAM

 Art. 1     De vereniging draagt de naam Vogelliefhebbersvereniging "Zanglust". Zij is lid       

               van de Nederlandse  Bond van Vogelliefhebbers. Zij wordt in dit reglement verder  

                aangeduid als de vereniging, afgekort tot  ver. 

                             DOEL

 Art. 2    De vereniging heeft ten doel de belangen der leden en van de N.B.v.V. te 

               behartigen. Zij beoogt het  houden  der vogels te bevorderen. 

                             LEDEN   GASTLEDEN    DONATEURS

 Art. 3     Men kan geen lid zijn van de vereniging  zonder  het lidmaatschap van de

              N.B.v.V.  te bezitten.

Art. 3a   Men kan gastlid zijn van de vereniging  zonder het lidmaatschap van de

              N.B.v.V.  te bezitten.

 Art. 4   De leden en gastleden hebben het recht van toegang tot alle van de ver. uitgaande

              bijeenkomsten ,( uitgezonderd de bestuursvergaderingen ) zoals excursies , lezingen

              etc. Zij hebben op de vergadering het recht voorstellen te doen. Zij hebben het recht

              om ten getale van tenminste 7 leden en of gastleden een buitengewone 

              ledenvergadering bijeen te roepen , na vooraf aan het dagelijks bestuur de te

              behandelen punten te hebben meegedeeld. Het ver. bestuur is gehouden een aldus

              verlangde vergadering binnen 4 weken te houden.

 Art. 4a De donateurs hebben het recht van toegang tot de ledenvergadering( uitgezonderd

             de jaarvergadering) ze hebben geen recht om mee te vergaderen, dus geen

             stemrecht en spreekrecht.

 Art. 5   De leden en gastleden zijn verplicht allen zoveel mogelijk te werken aan de bevordering van het doel der ver. en van de N.B.v.V.  Zij zijn gehouden zich gedurende de  vergadering te onderwerpen aan de leiding van de voorzitter. Op elke ledenvergadering dient een presentielijst  aanwezig te zijn , welke door de aanwezige leden en gastleden dient te worden getekend.

 Art. 6   Opzegging van het lidmaatschap dient  schriftelijk plaats te vinden bij het secretariaat van de ver. voor de eerste  van het komende kwartaal .

 Art. 7   Royement van het lidmaatschap kan geschieden door het ver. bestuur op grond van :

a CONTRIBUTIESCHULD.
Leden die contributie verschuldigd zijn worden door het bestuur gemaand het verschuldigde bedrag aan te zuiveren. Mocht hieraan binnen 14 dagen geen gevolg zijn gegeven , dan heeft het bestuur het recht tot royement over te gaan.

b Het handelen in strijd met enige bepaling van de statuten of reglementen  van de ver. of de  N.B.v.V.  Een zodanig royement kan niet anders geschieden dan door de  meerderheid der stemmen   op de ledenvergadering. Een voorstel tot een zodanig royement moet op de agenda voor een  ledenvergadering zijn geplaatst.
Leden, die geroyeerd zijn ingevolge sub. a en b hebben het recht zich binnen
maanden na hun royement  door het ver. bestuur opnieuw voor het
lidmaatschap aan te melden , waarbij zij echter  gehouden zijn de aanwijzing
inzake betalingen na te komen.

Art . 8  De leiding van de ver . is opgedragen aan een bestuur , bestaande uit tenminste 3 en ten hoogste 9 leden te weten voorzitter , secretaris  en penningmeester met eventueel 2e functionarissen en alg. adjuncten.
De bestuursleden worden gekozen voor de duur van 2 jaar , behalve de voorzitter, die in functie wordt gekozen .Verdeling van de overige bestuursfuncties geschiedt onderling. Elk jaar treedt een deel volgens een op te maken rooster af , met dien verstande dat in de evenjaren het kleinste en in de oneven jaren  het grootste deel aftredend is. ( 1x per drie jaar  de voorzitter, echter nooit gelijktijdig met de vice voorzitter )
De aftredende bestuursleden zijn terstond  herkiesbaar. Bij tussentijdse vacatures
wordt daarin bij de eerstvolgende ledenvergadering voorzien.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter , secretaris en     penningmeester. Aan de bestuursvergadering nemen deel, naast het dagelijks      bestuur , ook de tweede functionarissen en adjuncten.         

                   KANDIDATEN

Art . 9 Kandidaten voor eventuele functies dienen dit schriftelijk en door tenminste 3            leden mede ondertekend uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de vergadering
           aan het bestuur mede te delen. Als er geen tegenkandidaten zijn is de     zittinghebbende functionaris herkozen. Is deze niet herkiesbaar dan is de door het ver. bestuur voorgestelde kandidaat , met instemming van de vergadering, gekozen.  Gastleden kunnen geen kandidaat zijn voor bestuursfuncties. 

Art. 10 De voorzitter is belast met de leiding van alle van de ver. uitgaande activiteiten , zoals : vergaderingen , excursies , lezingen etc. Hij is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de ver. De secretaris is belast met voeren van de briefwisseling , het bewaren van het archief en het bijeen roepen , in opdracht van de voorzitter, van vergaderingen etc. Van alle van de ver. uitgaande stukken dient een copy te worden vervaardigd en bewaard.              De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij draagt zorg voor inning van de contributie . Hij is verplicht voor de datum , gesteld door het Bondsbestuur , de bondscontributie aan de Bondspenningmeester af te dragen.

GELDMIDDELEN

Art.11    De ver . is bevoegd , boven de door de Bond vastgestelde  contributie , ten eigen bate een afdelingscontributie te heffen.
De penningmeester is bevoegd om tot max. € 250,-- betaling/opnames te verrichten namens de ver. Boven dit bedrag van  € 250,--  dient een mede-bestuurslid  mede te ondertekenen. Het bestuur is gemachtigd om besluiten over betalingen/uitgaven in het verenigings jaar zelfstandig te doen tot een maximum van € 2500,-- per jaar.

 Art. 12   Eenmaal per jaar wordt vanuit de ledenvergadering door het dagelijks bestuur een commissie benoemd, teneinde de verichtingen van de penningmeester te controleren. Bij akkoordbevinding tekent de commissie de boeken en overige bescheiden van genoemde functionaris af. Op de eerstvolgende jaarvergadering brengt de commissie verslag uit van haar bevindingen en overhandigt dit schriftelijk aan het dagelijks bestuur.

                                   VERGADERINGEN

 Art. 13 Tenminste eenmaal per 3 maanden wordt een ledenvergadering belegd op tijd en  plaats door het bestuur aangegeven. Bestuursvergaderingen hebben tenminste eens  per twee maanden plaats en verder zo dikwijls als een der bestuursleden dit nodig acht. 

Art. 14  In de maand februari heeft de jaarvergadering plaats. Op de agenda van deze vergadering moeten de navolgende punten voorkomen :

jaarverslag secretaris

jaarverslag penningmeester

verslag kascommissie

bestuursverkiezing

STEMMINGEN 

Art. 15    Over personen wordt schriftelijk , over zaken wordt mondeling gestemd, bij meerderheid van stemmen. Wanneer bij stemming over personen de stemmen    staken, heeft een tweede stemming plaats. Blanco stemmen tellen niet mee.

Art 16     Het stembureau op een ledenvergadering wordt gevormd door drie door de voorzitter aan te wijzen leden.

                     PRIVACY

 Art 16a   Bij het aangaan van het lidmaatschap conformeert betrokkene zich met geldende regels m.b.t. privacy en verleent zij/hij nadrukkelijk toestemming tot het verzamelen van persoonsgegevens benodigd voor de bedrijfsvoering van de NBvV en het uitoefenen van de vogelliefhebberij. Hij/Zij erkent met het aangaan van het lidmaatschap dat de gegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum en bereikbaarheidsgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. 

Hij/Zij geeft expliciet toestemming voor gebruik van deze gegevens voor:  

administratieve- en contributieverwerking;

toezending van uitnodigingen voor afdelingsbijeenkomsten;

bestelling van ringen met een persoonsgebonden uniek kweeknummer;

het beschikbaar stellen van gegevens t.b.v. een database voor het organiseren van een tentoonstelling (plaatselijk, landelijk, dan wel mondiaal). 

Art 16b  Het bestuur van de afdeling verplicht zich, middels een verantwoordelijk
functionaris tot het ordentelijk bijhouden van de persoonsgegevens en het verwijderen van alle gegevens bij beëindiging van een lidmaatschap en onthoudt zich van het verspreiden van gegevens, anders dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.   

                        SLOTBEPALING

 Art. 17   Indien het ledental van de ver. tot drie is gedaald , wordt tot opheffing van de ver. overgegaan. In dit geval vervalt het archief van de ver. en gaat over in handen van de Bond . Over de verdeling van de bezittingen van de ver. wordt in een speciale uit te roepen ledenvergadering beslist. 

Art. 18  Bij verschil van mening omtrent de toepassing van enig artikel van dit reglement, beslist  het verenigingbestuur.

Art. 19   Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen worden aangebracht door de algemene Ledenvergadering met tenminste 2/3 der geldige stemmen.               Voorstellen moeten tenminste 2 weken voor de algemene ledenvergadering bij het  dagelijkse bestuur worden ingediend.

 Art. 20  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet , beslist het ver. bestuur onder latere verantwoording aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.                       

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering , gehouden te Zutphen op 7 oktober

1957. Herzien en goedgekeurd op de algemene ledenvergaderingen gehouden te Zutphen op de navolgende data's :  20 juni 1967, 8 september 1972, 3 april 1978 , 10 maart 1980 , 

27 februari 1984 , 30 maart 1992 , 10 september 2001 , 29 april 2002 , 22 februari 2010 en 28-5-2018.