TENTOONSTELLINGS  REGLEMENT

VAN DE VOGELLIEFHEBBERSVERENIGING

                    " ZANGLUST "

OPGERICHT 15 OKTOBER  1954   TE   ZUTPHEN

Art. 1               Op een ledenvergadering in september , wordt een commissie gekozen van tenminste 7 leden , die onder auspicien van het dagelijks bestuur de TT.commissie zullen vormen.

Art. 2               De leden benoemen uit de commissie een TT.voorzitter die minimaal 2 jaar zitting neemt. De commissie benoemt uit haar leden een prijzencommissie , bestaande uit 3 personen gekozen uit artikel 1 genoemde leden.

Art. 3              De voorzitter van de ver. heeft de algehele leiding der commissie.            

Art. 4               De secretaris van de ver. verricht de correspondentie en de daarbij behorende werkzaamheden. 

Art. 5               De penningmeester van de vereniging beheert de kas der commissie. Deze functie kan eventueel gecombineerd worden met die van secretaris.

Art. 6               De prijzencommissie stelt de aan te kopen prijzen vast. Zij verdeelt geheel zelfstandig onder supervisie van het bestuur van de vereniging de prijzen voor de tentoonstelling. De prijsverdeling zal door de eerste of de tweede secretaris worden bijgestaan, voor het noteren van de prijzen en de namen van de winnaars.

Art. 7               Door het bestuur worden voor ,  tijdens en na de tentoonstelling de volgende handelingen verricht :

vastleggen datum van de eerstvolgende tentoonstelling.

Vastleggen van de zaal voor het komende jaar.

contracteren van de keurmeesters voor het volgende jaar.

Art . 8              De tentoonstellingscommissie zal 8 weken voor de tentoonstellingsdatum

 1x per maand vergaderen.

Art .9               De tentoonstelling wordt jaarlijks gehouden. Zo mogelijk in de maanden november of december.

            Groepsindeling

 Art .10           Alle hoofdgroepen volgens bondsvraag-programma ,

Op alle inzendingen zijn de volgende groepen van toepassing :

EK , EK/OJ en OK

Art.11             Vogels inzenden volgens bondsvraag-programma

                       ( versie wordt bepaald  in de ledenvergadering). Gevraagd worden alle vogels geringd volgens jaarlijkse bondsbijlage.

Art. 12             Het bestuur benoemt 1 of 2 personen , die belast worden met de verkoopklasse van de tentoonstelling. Deze personen verkopen de te koop aangeboden vogels. Zij  ontvangen het geld en rekenen op nader te bepalen datum af met de betrokkenen onder inhouding van 10% provisie ten bate van de tentoonstellingskas ( max. € 6,-  per vogel ).

                        Alleen inzenders kunnen vogels in de verkoopklasse te koop aanbieden. De vogels moeten echter wel gezond zijn.

Art. 13             De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 10 dagen voor de keuringsdatum te worden ingeleverd .

Art. 14             Indien door onvoorziene omstandigheden het aantal inzendingen te groot zal worden voor de beschikbare keurmeesters en / of het aantal aanwezige kooien , dan zullen, beginnende met de grootste inzendingen, vogels worden afgevoerd en buiten de keuring gehouden. Het voor deze vogels betaalde inschrijfgeld zal indien daarom wordt verzocht worden terugbetaald.

Art. 15             Bij inlevering van de inschrijfformulieren dient het verschuldigde bedrag contant te worden voldaan. Mochten er door omstandigheden vogels die reeds zijn ingeschreven vervallen, dan bestaat de mogelijkheid om voor die vogels anderen in te zenden, mits zij van dezelfde soort en hoofdgroep zijn en de juiste kweeknummers bezitten..

Art. 16             De leden  en het bestuur stellen elk jaar opnieuw het te betalen bedrag vast voor de volgende punten :

het inschrijfveld

de te heffen entreegelden voor de tentoonstelling

voor de catalogus

de kooihuur

voor de prijzen

Art. 16 a         De leden kunnen tt-kooien huren van de vereniging onder de volgende                         

                        voorwaarden :

de kooihuur is  € 0.25

er kan worden gehuurd tbv de onderlinge tt, de districts tt,

de nationale tt   of de landelijke tt te Apeldoorn

voor alle tt's  behalve de onderlinge wordt per tt-kooi statiegeld geheven van € 1,00  

alle  tt-kooien kunnen 1 week voor de tt opgehaald worden

behalve de onderlinge, deze kooien worden meegegenomen op

                                     de inschrijvings-avond.

alle tt-kooien moeten 1 week na afloop van de tt worden teruggebracht, behalve de kooien voor de onderlinge tt

deze worden ingeleverd na afloop.

Art. 17        PRIJZENSCHEMA  Clubtentoonstelling

OM VOOR EEN PRIJS IN AANMERKING TE KOMEN  :

1E PRIJS =  GOUD      MINIMAAL 91 PUNTEN

2E PRIJS =  ZILVER   MINIMAAL 90 PUNTEN

3E PRIJS =  BRONS    MINIMAAL 89 PUNTEN

ZONDER EENHEIDSPUNTEN STELLEN

1E PRIJS =  GOUD      MINIMAAL 181 PUNTEN

2E PRIJS =  ZILVER   MINIMAAL 180 PUNTEN

3E PRIJS =  BRONS    MINIMAAL 179 PUNTEN

ZONDER EENHEIDSPUNTEN STAMMEN

1E PRIJS =  GOUD      MINIMAAL 362 PUNTEN

2E PRIJS =  ZILVER   MINIMAAL 360 PUNTEN

3E PRIJS =  BRONS    MINIMAAL 356 PUNTEN

AANTAL PRIJZEN PER HOOFDGROEP VOOR ENKELINGEN

TM 5 VOGELS  =     1 PRIJS

TM 10 VOGELS  =  2 PRIJZEN

TM 15 VOGELS  =   3 PRIJZEN

                                                                                                                                                                 TM 25 VOGELS  =  1 EXTRA EREPRIJS                                                                                              

TM 35 VOGELS  =  2 EXTRA EREPRIJZEN

TM 45 VOGELS  =  3 EXTRA EREPRIJZEN

TM 55 VOGELS  =  4 EXTRA EREPRIJZEN

         STELLEN       TM 3 STELLEN     =     1 PRIJS

                                  TM 5  STELLEN    =     2 PRIJZEN

                                 TM 7  STELLEN    =     3 PRIJZEN

         STAMMEN           TM 2 STAMMEN     =     1 PRIJS

                                       TM 4  STAMMEN    =     2 PRIJZEN

                                      TM 6  STAMMEN    =     3 PRIJZEN

                        Voor de jeugd geleden dezelfde regels, echter met dit verschil dat zij slechts een punt minder behoeven te behalen om voor een prijs in aanmerking te komen.

                        De klasse indeling voor de jeugd is als volgt :

                        Parkietachtigen EK-EK/OJ-OK

                        Kanaries            EK-EK/OJ-OK

                        Tropen              EK-EK/OJ-OK

Aangeboden prijzen worden door het bestuur en de prijzencommissie verdeeld. Wanneer men in 1 groep meerdere 2e en 3e prijzen behaalt , krijgt men hiervoor 1 prijs uitgereikt met daarin gegraveerd het behaalde aantal prijzen.

Art. 18             Om in aanmerking te komen voor het Bondskruis moet de vogel minimaal 89 punten behalen en een EK vogel zijn.                                                          

                        Het bondskruis zal van jaar tot jaar rouleren over de verschillende groepen  zoals hierna aangegeven :

Grote parkieten zie art 10-6 ( keurmeester bepaalt keuze )

Grasparkieten

Tropen, Europese cultuurvogels, Bastaarden, Duiven en Kwartels

Kleurkanaries , vetstof en pigment (keurmeester bepaalt keuze )

Postuurkanaries + Zangkanaries

Moeilijk kweekbare vogels (zie jaarlijkse bondsbijlage )

Wordt in een bepaalde groep niet het vereiste aantal punten behaald dan schuift het Bondskruis door naar de volgende groep.

Art. 19            Tegen de beslissing van de prijzencommissie zijn geen beroepen mogelijk           Zij is alleen verantwoording schuldig aan het dagelijkse bestuur van de                      

                        vereniging

Art. 20             Uiterlijk binnen 5 weken na de tentoonstelling moet de TT-commissie een prijsuitreikingsavond  organiseren, waar de gewonnen prijzen aan de inzenders worden uitgereikt.

Art. 21             Tijdens de keuring hebben de door de tt-commissie aan te wijzen leden toegang tot de zaal.

Art . 22            Art 21 houdt niet in , dat leden die niet in de genoemde commissie zitting hebben, uitgesloten zijn van werkzaamheden tbv de tentoonstelling , zoals :

                        Opbouw, afbreken, kooienbouw etc.

Art . 23            Over gevallen die niet in dit reglement worden vermeld, zal de tt-commissie i.o.m. het dagelijks bestuur beslissen en indien dit gewenst is , zal op de eerst volgende jaarvergadering een wijziging of aanvulling van dit reglement worden vastgesteld.

Art . 24            Dit  reglement gaat onmiddellijk in na goedkeuring op de Ledenvergadering

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering , gehouden te Zutphen in juni

1963. Herzien en goedgekeurd op de algemene ledenvergaderingen gehouden te Zutphen op de navolgende data's :  20 juni 1967, 8 september 1972, 3 april 1978 , 10 maart 1980 , 

27 februari 1984 , 20 juni 1988 ,30 maart 1992 ,10 september 2001 en 29 april 2002. 26 augustus 2019.