Nieuwsbulletin NBvV maart 2023


Ben ik bedrijfsmatig bezig met  mijn hobby???

 

Deze vraag plaagt vele liefhebbers na alle onrust die via Facebook de afgelopen weken verspreid is en voor heel veel onrust en verwarring zorgt. Het weerhoudt zelfs een groot aantal mensen om frank en vrij hun hobby uit te oefenen.

Wet dieren

De wet ingegaan op 1 januari 2013, ooit opgesteld om het dierenwelzijn te bevorderen, is helder geschreven en heeft de eerste acht jaar voor weinig beroering gezorgd in de hobbywereld. In de wet, toegespitst op de commerciële sector, worden regels opgesteld voor het welzijn van het dier en ter voorkoming van verspreiding van dierziektes. Voor de meeste leden van de NBvV op zich niet zo spannend, want ze zijn niet bedrijfsmatig bezig en het

gros van onze leden zorgt prima voor zijn dieren, want men  wil genieten van verenpracht en vogelgezang. En we weten dat we ook dàn pas beloond worden met nageslacht, de grote uitdaging voor vele vogelhouders. Wie zich niet aan deze regels houdt, zijn we liever kwijt dan rijk!

 

Nota van toelichting

Bij deze wet is een Nota van toelichting geschreven. Zeg maar een praktische handleiding van hoe met deze wet om te gaan. En daar wringt voor ons de schoen.....

In deze nota staan een aantal criteria beschreven waarmee de handhaver kan vaststellen of iemand “bedrijfsmatig” of “hobbymatig” bezig is.

Voor het begrip “bedrijfsmatig” zijn een aantal eisen gesteld, zoals bijvoorbeeld  het hebben van een UBN-nummer, wat in de wereld van hobbyhouders van geiten, runderen enz. al heel lang normaal is. Een UBN-nummer stelt de overheid in staat om bij een uitbraak van een dierziekte het spoor naar de bron te volgen. Niet meer en niets minder.

Daarnaast is het hebben van een Certificaat voor houders van dieren verplicht voor handelaren in dieren. Voor hobbyhouders van gezelschapsdieren (bijna ons hele vraagprogramma) geldt dat ze niet commercieel en dus niet bedrijfsmatig bezig zijn.

Voor de handhavers is echter niet altijd duidelijk of je wel of niet bedrijfsmatig bezig bent en daarvoor hanteren ze de volgende criteria;

 1. gezelschapsdieren worden gefokt anders dan voor uitbreiding van het aantal gezelschapsdieren binnen het eigen huishouden of de directe familie- en vriendenkring;
 2. gezelschapsdieren worden verkocht aan anderen dan familie en vrienden;
 3. gezelschapsdieren worden opgevangen tegen een vergoeding en er worden hiervoor advertenties geplaatst;
 4. ruimtes zijn speciaal ingericht voor de onder dit besluit vallende activiteiten;
 5. registratie van de Kamer van koophandel of het hebben van een BTW-nummer;
 6. adverteren, al dan niet op websites, met gezelschapsdieren;
 7. er wordt gehandeld vanuit een winstoogmerk.

Een uitleg of dit voor een hobbyfokker geldt:

 • Regel 1: Als hobbyvogelhouders fok je thuis in je eigen huishouding met je vogels en dat doe je voor jezelf, misschien voor een gezinslid, maar niet in een bedrijfsgebouw ten behoeve van anderen of commercieel gewin.
 • Regel 2: Wie of wat is een vriend? Iedereen die bij jou een vogeltje haalt is toch jouw vogelvriend! Je fokt niet speciaal voor de handel, maar je fokt voor de hobby en de eer op een tentoonstelling. Je surplus -vogels verkoop je aan of ruil je met je vogelvrienden/collega’s ter uitwisseling van fokmateriaal in het kader van bestandsverbetering en bloedverversing die je tijdens een tentoonstelling of op een vogelbeurs treft.
 • Regel 3: De meeste hobbyhouders hebben alle ruimte vaak nodig voor de eigen vogels en kijken wel uit om vogels van een andere te bewaren uit hygiënische overweging.

 

 • Regel 4: Onze vogelhokken zijn toch niet ingericht om vogels te ontvangen van derden speciaal voor export of handel? We hebben geen speciale quarantaineruimtes voor de export.
 • Regel 5: Heb je wel een BTW-nummer en KVK-registratie, maak dan duidelijk dat dit niks met de vogels te maken heeft.
 • Regel 6: De NVWA speurt o.a. Marktplaats af naar advertenties van aanbieders van dieren. Adverteer je heel regelmatig, zodanig dat dat opvalt en gaat het om grote hoeveelheden vogels, dan heb je wel wat uit te leggen.
 • Regel 7: Fok je voor geldelijk gewin als doel, dan ben je bedrijfsmatig bezig. Het bezit van een goede administratie en verantwoording is dan van groot belang. Meer waarschijnlijk is dat het gros van de hobbyhouders geldelijk verlies maakt, maar dat compenseert met de lol in van de mooie hobby.

 

Handhaving aan huis

De handhavers van de NVWA en LID kunnen bij u aan huis komen controleren. Dit heeft geleidt tot waarschuwingen in verband met “bedrijfsmatigheid” die officieel per post gestuurd worden en waarin u geacht wordt de geconstateerde feiten binnen een redelijke tijd te herstellen. Meestal is dit de aanvraag van een UBN-nummer en het verkrijgen van het Certificaat houders van dieren. Bij een volgende controle moet je daar dan aan voldoen,

anders volgen mogelijk sancties zoals een boete. Van dit laatste kent de NBvV geen gevallen en volgens NVWA is dit ook nog nooit voorgekomen.

Nu zal de NVWA of LID volgens eigen zeggen nooit zomaar langs komen. Ze komen pas wanneer ze aanwijzingen hebben dat u mogelijk “bedrijfsmatig” bezig bent. Ga dan ook bij uzelf na aan de hand van de criteria of u misschien aanleiding geeft voor een huisbezoek.

Daarnaast is de aanvraag van ringen voor Europese Cultuurvogels of CITES-vogels soms ook een aanleiding om langs te komen. Als dan blijkt dat u in de ogen van de inspecteur ook “bedrijfsmatig” bezig bent, dan kan dat ook een waarschuwing tot gevolg hebben. Onze ervaring is dat dit erg afhankelijk is van welke inspecteur u bezoekt.

Tip: Mocht u ooit een inspectie aan huis krijgen, laat de inspecteur binnen, zich legitimeren en geef een rondleding. Doet u dit niet, dan komt de inspecteur na een uurtje zeker terug met een dwangbevel en is de gemoedelijkheid vast verdwenen en wordt het vast een ander soortig bezoek.

 

Handhaving op een vogelmarkt

Er wordt zeer regelmatig gecontroleerd door de NVWA. Het doel is dan primair controle op CITES, Europese cultuurringen, dierverzorging en voor de buitenlandse verkopers het hebben van de juiste Traces-papieren. In een enkel geval wordt er iemand aangesproken op bedrijfsmatig handelen. Dit betreft nooit particulieren die daar met enkele vogels op de markt staan. Eén of twee meter standruimte is tot nu toe niet het jachtterrein van de inspecteurs en we verwachten ook niet dat dit gaat gebeuren. Daarboven wordt er soms een praatje gemaakt en afhankelijk van uw antwoorden kan een bezoek aan huis volgen of direct een waarschuwing medegedeeld worden.

Geef dan antwoorden met de hier boven geschreven criteria in gedachten. Tijdens de laatste AVImarkt is gecontroleerd op de Traces van buitenlandse handelaren en is bij de NBvV slechts één geval gemeld van bedrijfsmatigheid.

Deze persoon heeft zich bij de NBvV gemeld en heeft advies gekregen. Het betrof iemand met een groot aantal kooien met veel Europese cultuurvogels en die ook vele honderden ringen per jaar bestelt. Wat moet ik als gewone hobbyfokker nu doen?

Bekijk eens van een afstandje in de spiegel naar uzelf. Ben ik hobbyfokker of neig ik toch wel naar bedrijfsmatig?

Ben je best wel grote hobbyist met tientallen broedkooien en zou je best weleens door een inspecteur als bedrijfsmatig beoordeeld kunnen worden, dan kun je veel stress en zorgen voorkomen door simpels weg te voldoen aan Wet dieren.

 • Vraag een UBN-nummer aan bij RVO. Dit kost een paar tientjes per jaar.
 • Schrijf je in voor de cursus Houders van dieren. Er zijn aanbieders die dit geheel online regelen vanaf € 395 inclusief theoretisch- en praktijk examen wat in een onderwijsinstantie wordt afgenomen. Er zijn ook duurdere aanbieders die meer begeleiding en hulp bieden.

 

Kan de NBvV deze scholing niet verzorgen?

Nee, het is een officieel MBO-diploma en alleen onderwijsinstellingen kunnen dit verzorgen. Wel zijn we in gesprek met een aanbieder om de cursus voor een schappelijke prijs en met begeleiding in te kopen.
Echter: Er zijn al grote wachtlijsten en de examenkosten zijn voor alle aanbieders dezelfde. Nadere info volgt.

 

Wat doet de NBvV verder?

De hierboven beschreven problematiek rondom Wet dieren bevat veel onduidelijkheid en uit ervaring weten we dat de handhavers de criteria naar eigen smaak invullen. Dit komt op ons over als willekeur en onredelijkheid. Als enkele jaren zijn we in gesprek met LNV en NVWA over deze problematiek. Jammer genoeg kwam corona daar tussen door en lag het overleg stil. Het laatste halfjaar zijn we weer volop in gesprek, zowel met LNV (de wetgever), RVO (de uitvoerder) en NVWA (de handhaver). En in deze gesprekken die we samen met KleindierNed voeren blijkt dat alle drie de instanties niet blij zijn met de open normen van de criteria. Maar geen van drieën kan hierin een beslissing nemen om de criteria aan

te passen zonder een langdurig traject van afstemming in de ambtelijke top van LNV, wat uiteindelijk op politiek niveau als voorstel ook nog aan de minister de Kamer voorgelegd moet worden. Door het rumoer op Facebook is alles jammer genoeg in een snelkookpan gekomen en het is dus niet mogelijk om op korte termijn de handhaving anders in te richten. Ook de handhavers zijn hier niet blij mee, maar ze zullen echt niet met geslepen messen de markten afstruinen, wat ze ook nooit eerder gedaan hebben, maar dat kunnen ze natuurlijk niet hardop zeggen. We zitten dus met zijn allen in een spagaat.

 

Afspraken met LNV:

Ergens in maart wordt al dan niet besloten om de Nota van toelichting met de gewraakte criteria te herschrijven en duidelijker te maken. De NBvV/KleindierNed is hier dan nauw bij betrokken. Op de korte termijn verandert er echter niets en kunnen we als hobbyhouders alleen maar afspreken om vooral wel door te gaan met onze activiteiten op een hobbymatige wijze en zo de handhavers, de wetgever en de publieke opinie overtuigen dat we  een mooie hobby hebben, waarin we ons best doen om het voor onze dieren zo goed mogelijk te doen.

Ook voor zaken als de positieflijst lopen al gesprekken. Wat we de afgelopen paar jaar geleerd hebben, is dat we als hobbywereld snel achter de feiten aan lopen. Dat was uit desinteresse, maar ook door de ingewikkelde problematiek. De huidige problemen van Wet dieren hadden we mogelijk kunnen voorkomen wanneer de NBvV en andere organisaties rond 2010 al politiek actief waren geweest en een beleid op dierenwelzijn beschreven hadden. Advies en ondersteuning

Mocht u als lid van de NBvV ondanks alle goede bedoelingen toch door de NVWA of LID in de problemen komen dan kunt u rekenen op advies en ondersteuning. Mocht het tot een boete komen, dan is de NBvV bereid om samen met u een proefproces aan te gaan, zodat de rechter zijn licht hierover kan schijnen.

 

Vogelmarkt Hardenberg

De NBvV heeft een promotiestand op de vogelmarkt van Hardenberg waar u meer informatie kunt krijgen. Ook zijn er op de markt leden van het hoofdbestuur en de Commissie Dierenwelzijn aanwezig die ter plaatste ondersteuning kunnen geven, maar we hopen en denken dat dat overbodig zal zijn.
Namens hoofdbestuur;

Commissie Dierenwelzijn, ethiek en Regelgeving van de NBvV

 

Nieuwsbulletin Maart 2022

Voorlichtingsbulletin maart 2022

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Postbus 74 4600 AB Bergen op Zoom tel. 0164 - 23 50 07 e-mail: info@nbvv.nl internet: www.nbvv.n

Algemene Vergadering 2022
Deze vindt plaats op 21 mei a.s. in “De Aker”, Fontanusplein 2, 3881 BZ Putten. Het boekje met daarin het jaarverslag 2021 en de stukken voor de vergadering is u per post toegezonden. Hierin vindt u ook nadere informatie over de stemmingen voor deze AV. E.e.a. is ook te raadplegen via de downloads op onze website.

Ringenbestelling
Het zal u niet ontgaan zijn dat de wijze waarop de leden ringen kunnen bestellen vanaf 01 april a.s. zal wijzigen. E.e.a. is in november middels een schrijven aan alle ringencommissarissen en in januari met een artikel in Onze Vogels uitgelegd. In het blad van maart verschijnt een uitleg over de wijze waarop men kan inloggen. Alle leden kunnen vanaf deze datum alleen nog online bestellen. Vanaf deze datum kunnen zij spoedbestellingen voor 2022 en de ringen voor 2023 zelf bestellen.

Dit is de enige wijze waarop er nog ringen besteld kunnen worden. De informatie op onze website wordt einde maart aangepast. De eerder al bestelde ringen voor ronde 4 worden nog op 15 mei door het bondsbureau naar de ringencommissarissen verzonden, daarna vervallen de bestelrondes en kunnen de bestaande bestelformulieren niet meer gebruikt worden. Ook het speciale formulier voor ringen voor beschermde soorten komt te vervallen. Iedere besteller logt dan namelijk persoonlijk in, waarmee de van overheidswege gevraagde gegevens uniek zijn vastgelegd.

Ons bereiken vragen van de leden die niet beschikken over internet. Feit is dat iedereen, dus ook de ringencommissaris, namens hen in kan loggen en bestellen. Voorwaarde daarbij is wel dat per lid een uniek mailadres gebruikt wordt, want dat is noodzakelijk om in te loggen. De wijze van bestellen is in feite een vereenvoudigde uitvoering van de wijze waarop de ringencommissarissen al jaren de bestellingen doorgaven, dus zij zijn een prima vraagbaak. Men betaald direct bij de bestelling, wordt via het opgegven mailadres op de hoogte gehouden van de status en de ringen worden middels track&trace verzonden. Bestelde ringen worden na ongeveer 1 maand naar het door het lid opgegeven adres verzonden.

Bij spoedbestellingen is dat na 14 dagen. Belangrijk om te weten is dat wij hierop geen uitzonderingen meer kunnen maken, dus tijdig bestellen is wel aan de orde. Omdat vogelringen unieke gegevens bevatten kunnen ze niet in voorraad gemaakt worden. Dus het betreft altijd productie na opdracht en dat kost tijd. Bestelde ringen voor 2023 mogen wij i.h.k.v. internationale afspraken niet eerder uitleveren dan op 01 oktober 2022.
De nieuwe prijzen zijn:
Normale ringen € 0,30
Ringen beschermde soorten € 0,40
RVS ringen € 2,00
Grote blank aluminium ringen € 1,00
Behandel- en verzendkosten (per bestelling) € 6,50
Opslag spoedkosten per ring € 1,00
Opslag niet-leden per ring € 1,00
De NBvV blijft daarmee de goedkoopste leverancier van officiële ringen! Bij vragen of problemen kunt u uiteraard contact opnemen met het bondsbureau. NB: vriendelijk verzoek aan alle ringencommissarissen om de bestelformulieren voor ringen voor beschermde soorten die op 1 april nog in hun bezit zijn nog even op te sturen naar het bondsbureau - die moeten wij namelijk nog wel in archief houden

Ledenadministratie
Er gaat helaas nog weleens wat fout bij de opgave van jubilarissen, zowel t.b.v. de aanvraag voor speldjes (bij uw district), als bij de opgave voor vermelding in het maandblad. Let u er a.u.b. op dat alleen de daadwerkelijke jaren van lidmaatschap meetellen. Als iemand er “een paar jaar tussenuit” geweest is tellen die jaren natuurlijk niet mee. Bij twijfel kunt u het beste eerst even informeren bij het bondsbureau. In tegenstelling tot wat soms wordt aangenomen worden jubilea niet automatisch geplaatst. Niet iedereen stelt dit namelijk op prijs. Wilt u plaatsing, dan zult u dat dus altijd even door moeten geven.

Van de KMV
Beste leden en besturen van verenigingen,
Als vogelliefhebbers willen wij heel graag dat de deskundigheid in onze organisatie op een hoog peil blijft staan. Hiervoor is het nodig dat onze keurmeesters ook in de gelegenheid worden gesteld om deze kennis op peil te houden, en dat gebeurt vaak tijdens keuringen. Uiteraard zorgen wij als organisatie wel dat de keurmeester de juiste bagage heeft, door bijscholing en technische bijeenkomsten. Maar de praktijk is nog steeds ons beste leermoment.

Wat zien wij tegenwoordig heel vaak gebeuren dat de verenigingen keurmeesters uitnodigen die meerdere brevetten bezitten. Wij snappen dat dit voor een vereniging makkelijk en goedkoper is. Maar zo blijven de keurmeesters die zich echt helemaal toeleggen op een soort vogel, bijvoorbeeld postuurkanaries, of parkieten echt achter wat betreft de keuringen. Terwijl het voor de toch al steeds moeilijker wordende hobby wel noodzakelijk is dat zij deze kennis blijven behouden. Want dat is naast allerlei andere problemen ook een belangrijk gegeven. Kwekers moeten tevreden blijven.

Dus liefhebbers en verenigingsbesturen geef deze mensen ook de gelegenheid om hun kennis op peil te houden. Nodig hen ook uit voor een keuring, zijn het maar een beperkt aantal vogels ga dan in overleg met de keurmeester om dit probleem te bespreken. Namens Keurmeestersvereniging NBvV

 Een vogelliefhebber kan niet zonder de NBvV

Voorlichtingsbulletin december 2021


Afgelasting VOGEL2022
 

Aan de deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en standhouders van Vogel2022,
Helaas moeten we u mededelen dat Vogel2022 niet doorgaat. De Werkgroep ziet geen mogelijkheden om een show te organiseren en het Hoofdbestuur ondersteunt dat. De beperkingen die het coronavirus ons allemaal opleggen zijn te groot om dit evenement te organiseren. We verwachten dat de deelname minimaal zal zijn en dat het commercieel gezien, zowel voor de NBvV als voor de standhouders onverantwoord zal zijn om aan deel te nemen.

Al diegenen die inmiddels de moeite genomen hebben om in te schrijven als deelnemer, als vrijwilliger of als standhouder, heel erg bedankt daarvoor. We hopen u volgend jaar wederom in te mogen schrijven. Wellicht dat er voor u op de Mondial in Piacenza nog mogelijkheden zijn.

Namens Werkgroep en Hoofdbestuur,
Klaas Snijder voorzitter

Nieuws m.b.t. keurbriefjes

Tijdens de Technische bijeenkomst van de COM in Istanbul (Turkije) zijn er een aantal wijzigingen in de sectie Postuurkanaries aangenomen die per september 2022 ook bij de NBvV ingevoerd gaan worden.

De keurbriefjes van de postuurrassen Glosters, Lancashire, Belgische Bult en de Fife Fancy zijn aangepast in punten toekenning in de diverse rubrieken. Dit vanwege het feit om te accentueren welke rubrieken belangrijk (er) zijn bij de genoemde vogels.

Vanwege de afspraak die de NBvV kent, mogen de oude keurblocks van betreffende vogels eerst opgemaakt worden. Hiermee voorkomen we verkwisting van afdelingsgelden. De nieuwe keurbriefjes zullen al wel gedownload kunnen worden via de NBvV site.

Nog belangrijker voor u als kweker is dat het postuur ras Raza Español nu ook in gelijkmatig rood gevraagd wordt in alle variaties, in de bestaande klassen. Er komt dus geen uitbreiding of splitsing van klassen. 

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers wenst u en uw naasten

hele fijne feestdagen en een goed 2022!

                                                  LET OP!

Laatste kans: er kan nog tot en met 17 december ingeschreven worden voor de Wereldshow in Piacenza.

Informatie is te vinden op www.com-vogels.nl

                                                                            Een vogelliefhebber kan niet zonder de NBvV!                                                      

Vogel2022
De Nederlandse Kampioenschappen

Aan de deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en standhouders van Vogel2022,

Helaas moeten we u mededelen dat Vogel2022 niet doorgaat. De Werkgroep ziet geen mogelijkheden om een show te organiseren en het Hoofdbestuur ondersteunt dat.

De beperkingen die het coronavirus ons allemaal opleggen zijn te groot om dit evenement te organiseren.

We verwachten dat de deelname minimaal zal zijn en dat het commercieel gezien, zowel voor de NBvV als voor de standhouders onverantwoord zal zijn om aan deel te nemen.

Al diegenen die inmiddels de moeite genomen hebben om in te schrijven als deelnemer, als vrijwilliger of als standhouder, heel erg bedankt daarvoor. We hopen u volgend jaar wederom in te mogen schrijven.

Wellicht dat er voor u op de Mondial in Piacenza nog mogelijkheden zijn.

Namens Werkgroep en Hoofdbestuur,

Klaas Snijder voorzitter

7. dec, 2021

Vogel2022 NBVV gaat niet door!!!!!!

Voorlichtingsbulletin JUli 2021

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Postbus 74 4600 AB
Bergen op Zoom
tel. 0164 - 23 50 07
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl
“De NBvV, dat zijn we samen!”

In deze uitgave vindt u informatie over:
•  Ontwikkelingen rondom het burgerinitiatief m.b.t. de Wet Dieren

• informatie m.b.t. digitale keurcontracten

Steunbetuiging Burgerinitiatief
Inmiddels zijn al velen actief handtekeningen aan het verzamelen voor de steunbetuiging burgerinitiatief. Veel leden hebben echter geen mogelijkheden om formulieren thuis uit te printen. Het hoofdbestuur heeft daarom al besloten om een los inlegvel bij de eerste mogelijkheid mee te sturen met ons maandblad “Onze Vogels”. In juni lukte dat niet meer omdat deze al gedrukt en geseald klaar lagen voor verzending, dus het is juli geworden.

Teken het initiatief, het is nog steeds nodig ondanks de beloften van de Minister. De wet is nog niet aangepast, dus de Dierenwet staat in zijn originele bedoeling en maakt geen uitzondering. Het kost u slechts een enveloppe en een postzegel! Hoe meer handtekeningen, hoe beter!


Digitale keurcontracten

Keurcontracten digitaliseren was een grote wens van veel secretariaten. Wij zijn bijna zover dat dit voor de komende jaren al op voorhand kan. Nog even geduld!!!

Wij zijn er druk meedoende. Voor het vullen van de keurcontracten worden de benodigde gegevens uit de systemen van de NBvV gehaald, zodat u zelf zo weinig mogelijk meer hoeft

te doen. Het systeem moet dan wel correct gevuld zijn door de diverse geledingen. Door u als vereniging of speciaalclub en uiteraard door de keurmeesters.

De tentoonstelling die u gaat organiseren moet in de TT agenda staan. Zoals bij u vast bekend gaat dit invullen via uw afdelingssecretariaat inlog en via het kopje TT agenda in deze omgeving. Tot op heden kon u alleen de TT van het lopende jaar invullen. Dit gaan wij wijzigen, mede om u te ontlastten en om het ook mogelijk te maken keurcontracten voor volgende jaren te kunnen downloaden. Immers veel verenigingen weten ook al de locatie en de data van hun shows in de toekomst. Wij waren al gewend de locatie en de data te vermelden in de TT agenda, dus hierin verandert er niets, dan alleen dat u binnenkort ook opvolgende jaren kunt invoeren. Denk daarbij wel aan het vermelden van het juiste jaar en de correcte bijbehorende data. Misschien heeft u al een of meerdere keurmeesters op het oog. Het blijft de bedoeling dat u eerst de keurmeester belt om zijn/haar bereidheid om bij u te keuren te vragen (vooraf kunt u in de keurmeesterlijst zien of betrokkene nog vrij is). Indien de keurmeester dit toegezegd heeft zet hij/zij de datum voor u vast in zijn keurmeesteragenda hiervoor is uw correcte afdelingscode nodig. Zodra dit ingevoerd is, ziet u de keurmeester in uw verenigingsomgeving als door u gecontracteerde keurmeester verschijnen. U kunt een keurcontract downloaden en dit digitaal naar de keurmeester sturen. Deze kan, maar het hoeft niet, het keurcontract retour sturen met een getypte tekst in de mail als bevestiging of indien hij/zij dit wil deze uitdraaien en van een handtekening voorzien en dan weer (na inscannen) per mail retour sturen. E.e.a. geldt juridisch als contract. Beiden heeft u nu een digitaal keurcontract.
Ten allen tijde blijft gelden dat als een TT onverhoopt niet door gaat of een keurmeester niet benodigd is, de TT door u zelf uit de TT agenda verwijdert dient te worden en de keurmeester netjes (onder geldende voorwaarden) geïnformeerd dient te worden. Wijzigingen in locatie en data kunt u zelf via uw verenigingsportaal verrichten. Omdat de uitdraai van het keurcontract een zogenaamde “platte” PDF is, is het zelf invullen in daarvoor bestemde vakjes niet mogelijk. Ook de keurmeester kan niets in- of aanvullen op het contract. Alle informatie komt dus uit rechtstreeks uit het systeem. Op dit moment is het dus alleen mogelijk voor het jaar 2021 deze actie uit te voeren, daar het systeem alleen de TT’s laat zien die in dit jaar georganiseerd worden. Op dit moment wordt gewerkt aan een TT agenda waarbij u tot 4 jaar vooruit de gegevens van locatie, data en keurmeesters kunt invullen. Vanaf dat moment is het ook mogelijk keurcontracten voor 2022, 2023 en 2024 via dit systeem uit te draaien. Nog even geduld. Er wordt momenteel druk gewerkt aan het systeem. Kunt u hier niet op wachten, dan nog even op de “oude” wijze. Maar ook hierbij geldt dat een contract via de digitale weg, met een replay voor akkoord ook voldoende is. Ook de NBvV wil zo meewerken aan besparing van milieu en kosten.

Voorlichtingsbulletin JUNI 2021

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Postbus 74 4600 AB
Bergen op Zoom
tel. 0164 - 23 50 07
e-mail: info@nbvv.nl
internet: www.nbvv.nl
“De NBvV, dat zijn we samen!”

Aan alle leden van de NBvV

Beste vogelliefhebbers,

Steunbetuiging Burgerinitiatief: De maatschappelijke status van de dierenliefhebberij Nu het stof na de eerste klap wat gedaald lijkt, is het wel goed om even een paar dingen op een rijtje te zetten. De NBvV en de zusterorganisaties werden afgelopen week net zoals een aantal politici, boerenorganisaties en heel veel liefhebbers van gezelschapsdieren verrast door een artikel in het AD. Het was wat ons betreft ook meer de schrik van alle reacties, dan van de inhoud van het aangenomen amendement zelf. Het amendement is erg ruim omschreven en bedoeld voor de landbouw[1]sector, en niet primair voor hobbydierhouders. Om hier regelgeving voor de bedenken wordt op zijn zachts gezegd een hele kluif voor het huidige kabinet die er in meerderheid ook nog op tegen is. Voor het voortbestaan van onze hobby hoeven we echt niet bang te zijn, maar het valt niet uit te sluiten dat er op termijn beperkingen gaan komen. Dit zal dan vast zijn op gebied van de huisvesting en dan met name regelgeving van minimum maten van de dierenverblijven. Mogelijk dat broedkooien groter moeten worden, zoals in Duitsland al bij wet geregeld is en daar gaat de hobby gewoon door. Of een beperking in reisuren van dieren naar bijvoorbeeld een tentoonstelling, zoals in Engeland bij wet geregeld is. En ook daar gaat de hobby gewoon door, alhoewel meedoen aan een Mondial dan niet altijd mogelijk is door de aanwezigheid van Het Kanaal en de Brexit regels. Of het inkorten van het aantal tentoonstellingsdagen, waar o.a. de DKB-show in Duitsland al jaren geleden een oplossing voor vond. Het zou theoretisch allemaal kunnen, maar bedenk dat er in dat geval regelgeving voor alle dierenhobby’s tegelijk bedacht, vastgesteld, ingevoerd en gehandhaafd moet worden en wat een onrust dat dan wel niet op zou leveren……niet erg aantrekkelijk voor politici.

Wat doet de NBvV?
Fokbeleid, Houderijrichtlijnen en Surveillanten.
Ruim 10 jaar geleden zag de NBvV al welke kant het op zou kunnen gaan. En ook kwam er onder de liefhebbers steeds meer weerzin tegen vogels met buitenissige kenmerken. Nu 10 jaar later heeft de NBvV een eigen Fokbeleid wat staat als een huis. Kroon op het Fokbeleid zijn de Houderijrichtlijnen die voor onze vogelgroepen zijn opgesteld. Dit alles om aan een ieder aan te kunnen tonen dat dierenwelzijn een serieus onderwerp bij ons is. Wanneer een positieflijst ooit het licht gaat zien, dan hebben wij het raamwerk al klaar. De universiteit van Wageningen heeft hier al namens LNV naar geïnformeerd. Kortom, de NBvV heeft niet zitten slapen. Het Fokbeleid en de Houderijrichtlijnen staan op onze website: https://www.nbvv.nl/downloads/ onder het kopje Dierenwelzijn. Trots zijn we ook op onze 450 zelfopgeleide Surveillan[1]ten die verenigingen ondersteunen bij hun evenementen.

Lobby
Samen met onze zusterorganisaties, verenigd in KleindierNed strijden we voor het behoud van onze hobby’s. Momenteel leggen we lobbybezoeken af bij alle politieke partijen en bieden we onze zienswijze aan.

Overleg LNV

Wanneer we binnenkort in overleg gaan met de beleidsambtenaren van LNV, bespreken we o.a. onze zienswijze en Huisvesting eisen waar Henk van der Wal momenteel aan werkt. De NBvV staat open voor dialoog en gelooft in Zelfregulering.

Wat kunt u doen? Promoot uw hobby. Afgelopen dagen hebben we prachtige voorbeelden gezien van liefhebbers die vol trots hun hobby etaleren in krant of op tv. Reageer kalm en genuanceerd. Doe niet alsof de hele wereld tegen ons is.

Protestbrief
De NBvV werkt aan een protestbrief. Wanneer die klaar is roepen we alle liefhebbers op om deze brief te ondertekenen en op te sturen naar alle kamerleden. Die wordt straks beschikbaar gesteld via de districten, verenigingen en als download op de website.

Burgerinitiatief
KNV Ornithophilia, een kleindiervereniging, heeft het initiatief genomen een Burgerinitiatief te starten, met als doel om de wet aan te passen in het voordeel van de hobbydierhouders. Het HB steunt deze brief, kent de inhoud en heeft de inhoud samen met alle andere hobby organisaties in Nederland omarmd. Het is zaak dat deze brief door alle houders van hobbydieren ondertekend gaat worden. Elk initiatief wat bijdraagt tot het verkrijgen van 40.000 handtekeningen is welkom. Duidelijk moet echter zijn dat de brief ingevuld, gedagtekend en van een HANDTEKENING voorzien moet worden. Vervolgens kan deze brief per post naar het vermelde adres gezonden worden of (na gescand te zijn) digitaal naar het vermelde emailadres. Het Burgerinitiatief, met een uitgebreide uitleg van de achtergrond, vindt u op de website van de NBvV. Download hier;
https://www.nbvv.nl/wp-content/uploads/knv-ornithophilia-burgerinitiatief.pdf
Onderteken en stuur op naar bart.vrolijks@kpnmail.nl
Wij roepen u en alle vogelliefhebbers op zoveel mogelijk actie te ondernemen, zodat er mogelijk een aanvulling op deze wet gemaakt kan worden. U kunt bijvoorbeeld bij de dierenspeciaalzaken kopieën neerleggen, de eigenaar van het bedrijf om medewerking vragen om klanten e.e.a. te laten tekenen. Haal aan het eind van de week de getekende formulieren weer op en stuur ze op naar het vermelde adres. Vraag uw familie, kennissen, vrienden……. actie is nodig. Het hoofdbestuur rekent op uw allen. Onze hobby laten we ons niet afpakken. Laten we samen sterk staan wanneer dat nodig is en wees een ambassadeur.

Keurcontracten
Tot op heden diende u keurmeesters te contracteren en hen fysiek per post de benodigde keurcontracten toe te sturen. In een tijd waarin digitale wegen het ons makkelijker kunnen maken en we gezamenlijk moeten denken aan milieu en het beperken van onnodige kosten kunt u nu keurmeesters, na contact via de digitale weg een keurcontract zenden. Het systeem is inmiddels aangepast. Het keurcontract van de door u gecontracteerde keurmeester kunt u digitaal verzenden. Dit keurcontract is inmiddels ingevuld v.w.b. naam, adresgegevens en keurspecialiteit van de keurmeester. U dient de locatie te vermelden, de datum komt automatisch mee uit het systeem. Nadat de keurmeester dit contract heeft ont[1]vangen kan hij zijn naam of akkoord vermelden en het contract terugsturen. Beiden hebt u dus een bewijs. Dit wordt als een overeenkomst gezien. De verdere methodiek blijft het zelfde. Uiteraard valt en staat e.e.a. bij het goed invullen van de keurmeester van de TT agenda en voor u als organisator bij het goed invullen van het invulbare contract. Benaderen en afmelden bij eventueel niet doorgaan van de TT doet u nog steeds telefonisch. Uiteraard mag u als u zich daar prettiger bij voelt ook nog per post e.e.a. verzenden. Denk daarbij dan wel aan het sturen van twee keurcontracten, een extra enveloppe en een extra postzegel voor retourzending van het contract.

TT aanvragen
Ook het digitaal aanvragen van een TT bij uw districtsvoorzitter gaat binnen afzienbare tijd geïmplementeerd worden. E.e.a. zit in de laatste fase van afronding. Aan de routing wordt momenteel nog gewerkt. Dit formulier zal digitaal invulbaar zijn, wordt aangevuld met gegevens van keurmeesters, gaat via de districtsvoorzitter na zijn goedkeuring naar u retour voor bevestiging en gelijktijdig naar het bondsbureau voor aanvraag prijzen. Op het moment dat dit zijn entree gaat doen, zult u geïnformeerd worden.

Mondial Er bereiken ons vragen over de data van de Mondial in Spanje. Dit is momenteel nog niet bekend. COM NLD krijgt deze data hopelijk binnen afzienbare tijd. Zij zullen u verder informeren. Wel is ons uit betrouwbare bron bekend geworden dat voor de Intercontinentale show in Turkije, de Mondial in Spanje en in Chili bij de zang, kleur en postuurkanaries extra klassen zijn toegevoegd voor kanaries geringd met een ring van 2020. Nadere informatie krijgt u via COM NLD. Hoofdbestuur NBvV

Nieuwsbulletin maart 2021.

IN DIT BULLETIN VINDT U INFORMATIE VAN HET HOOFDBESTUUR • Als bijlage vindt u het stemformulier voor de Algemene Vergadering van 29 mei a.s. (uitleg onderstaand). • Het jaarverslag 2020 en de stukken voor de vergadering worden per post naar de afdelingen gezonden.

Het laatste jaar is het verenigingsleven binnen de vogelsport in Nederland, en ook daarbuiten, door corona grotendeels stil komen te liggen. In 2020 niet of nauwelijks tentoonstellingen, clubavonden, districtsvergaderingen, en vele andere zaken liggen stil, en ook nu, in 2021, ziet er nog steeds niet zo goed uit. Daar staat tegenover dat er redelijk wat mensen zijn die in deze tijd begonnen zijn met het houden van vogels, of na een onderbreking de hobby weer hebben opgepakt. In december is er, met behulp van enkele enthousiaste moderators en beheerders een facebook groep opgestart; Nederlandse Vogelliefhebbers-NBvV, waar inmiddels al bijna 5000 liefhebbers lid van zijn geworden; voornamelijk uit Nederland, België en Duitsland. Deze groep helpt, zeker in deze corona tijd, mee om contact te houden en ervaringen uit te wisselen. We mogen het dan ook best wel een groot succes noemen. Ook het hoofdbestuur zit niet stil in deze tijd, en heeft toch zeer geregeld overleg om allerlei zaken geregeld te krijgen. Bij elkaar komen in vergaderingen is momenteel niet mogelijk, maar het online vergaderen is inmiddels het nieuwe normaal geworden. Op deze manier lukt het toch om belangrijke zaken geregeld te krijgen. Enkele onderwerpen waar het HB aan werkt zijn:

Digitaal ringen bestellen
Hier is veel vraag naar vanuit de leden, en er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van programmatuur die het mo[1]gelijk moet maken dat alle leden hun ringen straks zelf digitaal kunnen bestellen. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden, en het kost ook tijd en overleg om alles op een goede manier te regelen. Streven is om vanaf de 3de ronde ringen voor 2023 hiermee klaar te zijn, wat betekent dat leden vanaf 1 oktober 2022 mogelijk zelf digitaal kunnen bestellen. Samen met de bondsraad en het personeel van het bondsbu[1]reau kijken we nog naar de route die de ringen naar de bestel[1]ler aflegt en waar de ringencommissaris een belangrijke rol in vervuld. Mogelijk dat die rol bij de uitlevering op termijn ook gaat veranderen, maar dat is nu nog niet in te schatten en die route laten we dan voor nu in stand.

ONZE VOGELS.
Vorig jaar is er door Ingrid Hubers, studente aan de Aeres Hogeschool te Wageningen, een promoplan geschreven voor de NBvV. Een van de zaken die daaruit naar voren zijn gekomen, is dat ons maandblad toe is aan een “opfrisbeurt”. Het HB en de Redactie is daar mee aan de slag gegaan, en inmiddels zijn we zover dat er per uitgave van mei een Onze Vogels komt die er iets anders zal gaan uit zien. Ingrid Hubers gaat de opmaak verzorgen voor ons, en we stappen ook over naar een andere drukker. De eerste proefversies die Ingrid voor ons heeft gemaakt zien er veelbelovend uit, en we verwachten dan ook dat deze veranderingen positief ontvangen zullen worden. Daarnaast zorgen deze aanpassingen tevens voor een behoorlijke besparing op de kosten van het blad.

Digitaal keuren.
Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van programma[1]tuur om voortaan op het NK digitaal te kunnen keuren. Een proef met een kleine groep keurmeesters heeft kortgele[1]den plaatsgevonden, en is goed verlopen. Er moeten nog wel enkele kleine dingetjes worden aangepast, maar vooralsnog ziet het er goed uit. Zodra dat ook nog is geregeld zal er nog een test volgen met een grote groep keurmeesters, waarna we hopen op het volgende NK hier mee aan de slag te kunnen

NK Zwolle.
Zoals iedereen inmiddels wel zal weten gaan de IJsselhallen in Zwolle op termijn dicht. Echter, het NK 2022 en 2023 zal daar nog plaatsvinden. Het gebouw zal er, zoals het er nu naar uit ziet, tot die tijd nog staan, en we hebben tot en met 2023 een contract met Libema waar zij ons aan houden. In de tussentijd kijkt het HB en de Werkgroep NK wel al uit naar nieuwe opties.

Europese wetgeving.
De Europese Commissie werkt aan een wet betreffende ver[1]plaatsingen van dieren binnen de Europese lidstaten, de zgn. AHR verordening.(quarantaineregeling en diergezondheidscertificaat.) Een groot aantal dierenorganisaties hebben hiertegen geageerd, waaronder ook COM, EE, NBvV KleindierNed, en een groot aantal buitenlandse organisaties. Voor zover nu bekend zullen de postduiven daar niet onder vallen, en ook voor siervogels zullen er waarschijnlijk geen aanscherpingen van de huidige regels komen. Voor eend- en hoenderachtigen zullen er op Europees niveau nog enkele inspanningen moeten worden gedaan. formeel wordt er pas beslist op 9 maart, waarna de wet op 1 april in werking zal treden. De invoering van de nieuwe wet is echter nu al uitgesteld met 6 maanden.

Kleindier Nederland.
Een nieuw overlegplatform waarbij dierenhobbyclubs verenigd zijn heet KleindierNed. Binnen dit platform wordt met regelmaat gepraat over hoe richting te geven aan dierenwelzijn en het onderhouden van contacten met de overheidsinstanties zoals het ministerie van LNV en de NVWA en de politieke partijen in Nederland en de EU. Dankzij deze warme contacten kon KleindierNed op tijd in de pen klimmen om de Europese regelgeving AHR688 in ons voordeel bij te buigen. Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik heeft onze belangen daar aan de orde gesteld. In KleindierNed zijn naast de NBvV, ook o.a. KLN, NBS, Aviornis, NPO, SZH vertegenwoordigd. Namens de NBvV hebben Henk van der Wal en Klaas Snijder zitting in KleindierNed.

Algemene Ledenvergadering (AV) 29 Mei 2021
Stemprocedure. Binnenkort ontvangen alle afdelingssecretarissen weer het Jaarverslag van de NBvV, samen met een stemformulier. Voor de duidelijkheid willen we hier de stemprocedure nog eens duidelijk uitleggen. Elke vereniging stemt voor, tegen of blanco voor elk voorstel. Alle stemmen gaan op in de meerderheid, en het aantal stemmen per vereniging wordt bepaald door het aantal seniorleden van de vereniging zoals vermeld in het jaarverslag dat u hebt ontvangen. Achter elk voorstel vult een vereniging dus in : voor of tegen of blanco. Het stemformulier moet uiterlijk 10 mei binnen zijn bij de secretaris van uw district. Een vereniging kan hun formulier inleveren op hun districtsvergadering, of, als deze niet plaatsvindt of online gaat, per mail insturen naar de districtssecretaris. Verspreide leden kunnen hun stem inleveren bij de districtssecretaris, schriftelijk of per mail. De districtssecretaris vult vervolgens de verzamelstaat in, en mailt die uiterlijk 20 mei naar het bondsbureau.
Bestuursverkiezingen Dirk Verburg(momenteel penningmeester) is aftredend en herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk of per e-mail opgeven bij het Bondsbureau tot uiterlijk 1 april.

PRIVACY EN GEGEVENSVERSTREKKING
Bij nadere bestudering van twee documenten van de NBvV met betrekking tot de privacy wetgeving is een discrepantie ontdekt. E.e.a. schepte enigszins verwarring bij attente leden en gaf aanleiding tot enig verhitte discussie in de facebookgroep Nederlandse Vogelliefhebbers. Bij nader inzien was er een verschil in de gestelde handels[1]wijze genoemd in de Privacy verklaring d.d. 9 mei 2018, (dit is inmiddels gerepareerd) op de site van de NBvV en de regeling informatiebeheer en verstrekking NBvV in het bondsvademecum (pagina 54 artikel 8 en 9). Uiteraard is het bondsvademecum, welk is goedgekeurd door de leden van de NBvV leidend. Aangezien de Privacy verklaring een uitleg betreft is e.e.a. derhalve aangepast. Opslaan van gegevens t.b.v. de organisatie is noodzakelijk om deze draaiende te houden, u ringen te verstrekken, het vogelblad toe te sturen en om incasso’s te doen indien u (vrijwillig) mee doet in competitieverband bij een tentoonstelling. De AVG (de wet) staat deze opslag ook toe. Dit noemt men gerechtvaardigd belang. Indien u echter bezwaar heeft tegen deze opslag dan kunt u dit kenbaar maken en dan zal de NBvV u uitschrijven als lid, aangezien zonder deze gegevens de organisatie niet aan zijn verplichtingen ten opzichte van u kan voldoen. Het mag duidelijk zijn dat de NBvV een service verlenende instantie is, die bestaat uit en voor vrijwilligers en de combinatie met hun hobby. Elke week komen op het bondsbureau gemiddeld 20 vragen binnen over gevonden of vermiste vogels. Daarnaast vragen over de achtergrond van een vogel. Zonder deze service kan de NBvV de vogelliefhebbers en haar hobby niet meer voor de volle 100 % ten dienste zijn. De NBvV verstrekt desgevraagd een telefoonnummer behorende bij een kweker en niet meer dan dat, zodat de beller zelf contact op kan nemen. Ook hier betreft het gerechtvaardigd belang en is e.e.a. toegestaan, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. Het verstrekken van een telefoonnummer (en absoluut niet meer dan dat) gebeurt zorgvuldig en hoort als service bij de NBvV. Bij de wijziging van de nieuwe privacy wetgeving is e.e.a. breed gecommuniceerd. Bij de zustervereniging NPO (Nederlandse Postduiven Organisatie) voer je bij het aantreffen van een duif met ring, het ringnummer en jaartal in en dan krijgt u automatisch het telefoonnummer van de eigenaar. Met andere woorden wij doen dit niet digitaal, maar mondeling en dit is volstrekt legaal. Indien u absoluut NIET wilt dat u telefoonnummer wordt doorgegeven aan een aanvrager, omdat u bijvoorbeeld een geheim nummer hebt of omdat u geen vragen van derden wilt krijgen m.b.t. gevonden vogels of achtergrond van een vogel, dan dient u e.e.a. kenbaar te maken door contact op te nemen met het bondsbureau (kantooruren van 09.00 tot 12.00 uur) via 0164-235007 of dit te mailen naar info@nbvv.nl of per brief kenbaar te maken aan het bondsbureau NBvV, Postbus 74, 4600 AB Bergen op Zoom. U kunt er van verzekerd zijn dat het bondsbureau NOOIT meer verstrekt dan hetgeen toegestaan is en het belang van de NBvV dient. Het hoofdbestuur moedigt vooral hen die fouten onderkennen binnen de organisatie aan om hiervan melding te maken, zodat e.e.a. gerepareerd kan worden. Wij vragen u hierbij wel om fatsoensnormen in acht te blijven houden. Voor degenen die door de discrepantie in de twee documenten in verwarring is gebracht is een welgemeend excuus op z’n plaats.
De NBvV zijn wij namelijk allen !!!

15. feb, 2021

Nieuwsbulletin februari 2021.

Nieuwsbulletin februari 2021.

BETALING FACTUREN.

Aan de ringencommissarissen en penningmeesters: Wellicht ten overvloede wijzen we u er nog eens op dat de facturen voor de ringen en de contributie door het bondsbureau middels automatische incasso worden geïncasseerd. Helaas komt het nog steeds voor dat afdelingen deze facturen zelf gaan betalen. Met als gevolg dat het bedrag dus twee maal wordt afgeschreven. Dat moet natuurlijk weer met allerlei gedoe herstelt worden. U hoeft na ontvangst (de ringencommissarissen ontvangen de factuur per mail – de penningmeesters ontvangen de contributienota per post) dus niets meer te doen dan zorgen dat er voldoende saldo op de rekening in kwestie staat.

FUSIEPLANNEN???
Wij weten dat er nogal wat afdelingen zijn die (om verschillende redenen) overwegen om samen te gaan met anderen of dat idee in hun achterhoofd hebben. Maar daarbij komt heel wat kijken. Hoe pak je bijvoorbeeld zoiets aan en wat zijn zaken die daarbij van belang zijn? Lastige materie dus! Welnu, van Dhr. Steijvers (secretaris van De Goudvink uit Oude Pekela) ontvingen wij een handige informatiemap over dit onderwerp. Zo handig dat we hen om toestemming gevraagd hebben om de informatie met alle afdelingen te delen. De map is vanaf heden te vinden op de website van de NBvV. We vroegen Dhr. Steijvers om e.e.a. kort te introduceren voor zijn collega-bestuurders. Onderstaand zijn bericht:

De lokale vogelverenigingen vormen het fundament van de NBvV. En met die lokale vogelverenigingen gaat het niet altijd goed. Het aantal leden daalt en de besturen vergrijzen. Vaak zijn er onvoldoende menskracht en middelen om de traditionele taken van een vogelvereniging naar behoren uit te voeren. Laat staan dat men toekomt aan het in praktijk brengen van creatieve ideeën om onze liefhebberij in stand te houden. Er zijn verenigingen die de toekomst zo donker inzien dat ze zich maar opheffen. Wat in de loop der tijd met veel moeite, doorzettingsvermogen en geld is opgebouwd, verdwijnt dan in één klap. Doodzonde! De hier beschreven trend beperkt zich niet tot de vogelliefhebberij. Ook verenigingen die geheel andere doelen nastreven, zien zich met dit probleem geconfronteerd. Het is ook maar de vraag waar deze ontwikkelingen op uit lopen. Komt er straks toch een nieuwe frisse generatie opzetten die het belang van het verenigingsleven weer inziet? We weten het niet. Maar we weten wel een manier om voor de nabije toekomst onze vogelliefhebberij veilig te stellen. En die manier bestaat uit het efficiënter inzetten van de menskracht en de middelen die we nog hebben. Dat komt dan veelal neer op het samengaan van lokale verenigingen. Uit een aantal kwakkelende verenigingen groeit dan weer een daadkrachtige organisatie. Dit is snel gezegd, maar in de praktijk heeft het nogal wat voeten in de aarde. Initiatieven tot samengaan van verenigingen in het algemeen blijken helaas voor 50% te mislukken.

De oorzaak is vaak onbekendheid met allerlei technische en organisatorische aspecten. Belangrijker nog zijn de emotionele weerstanden die grote veranderingen in organisaties altijd oproepen. In zuidoost Groningen zijn 5 verenigingen zo’n 4 jaar geleden de weg naar samengaan ingeslagen. De coronapandemie heeft er voor gezorgd dat het proces nog niet is afgerond. De werkgroep die het samengaan gestalte heeft gegeven, vond het een groot gemis dat de ervaringen die andere verenigingen op dit gebied al hebben opgedaan niet op schrift zijn gesteld. De werkgroep heeft daarom een informatiemap samengesteld waarin voor zover bekend alle aspecten die met samengaan te maken hebben aandacht krijgen. Het moet niet zo zijn dat bij ieder initiatief tot samengaan het wiel weer opnieuw moet worden uitgevonden. Het belangrijkste uitgangspunt bij dat alles is dat men zich niet krampachtig moet blijven vastklampen aan de korte termijn belangen van een kwakkelende lokale vereniging. Heb ook oog voor de belangen van de buurverenigingen! Heb ook oog voor de belangen van de vogelliefhebberij op districts- en bondsniveau! We hebben niet voor niets als slogan: “De NBvV: dat zijn we samen”. De informatiemap is te downloaden via de website www.nbvv. nl (onder het tabblad “de bond” bij de Downloads.

Vind alle informatie over ringmaten, het vraagprogrammanummer van uw vogels, etc, op
                                       www.vogelindex.nl

INFORMATIE OVER DE WET “BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN”
Door: Albert Zomer Deze nieuwe wet gaat in op 1 juli 2021. Verenigingen hebben ongeveer een half jaar de tijd om zich voor te bereiden. De wet bevat strengere eisen ten aanzien van onder meer bestuurlijke besluitvorming en financiële transacties. Belangrijk in deze is de verplichting om procedures transparant vast te leggen. Dit om conflicten te voorkomen en er bij discussies met leden en externen op terug te kunnen vallen. De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen heeft dus ook impact op alle verenigingen en Speciaalclubs van de NBvV in Nederland. Professionele en amateurbesturen, betaalde en vrijwillige bestuurders: Wij krijgen er allemaal mee te maken. Iets om over in paniek te raken? Nee, absoluut niet! De wet is er gekomen naar aanleiding van de behoefte uit de praktijk. De nieuw aangenomen wet verduidelijkt de regeling voor bestuur en het houden van toezicht (Raad van Commissarissen of Toezichthouders) bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Dit is dus ook van toepassing op de NBvV en dus ook voor alle bij de NBvV aangesloten verenigingen, etc. Hiermee wordt aangesloten bij de al bestaande regels voor de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) zoals genoemd in het Burgerlijk Wetboek. Met deze wet wordt het o.a. mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen (dit is bij de meeste onder de NBvV vallende verenigingen niet het geval). Ook kan bij alle rechtspersonen voor een zgn. monistisch bestuurssysteem gekozen worden (d.w.z. de toezichthouders maken dan deel uit van het bestuur. Dat had de bondsraad, als toezichthouders bij het hoofdbestuur NBvV). Nu hebben wij er voor gekozen om de Bondsraad een advies orgaan te laten, als intermediair tussen het district en het HB. In feite komt het er op neer dat we voortzetten wat voorheen het geval was, met het verschil dat nu de leden (middels een gedelegeerde) tijdens de Algemene Vergadering bepalen welke routing wij als NBvV kiezen. Het wetsvoorstel voorziet ook in de invoering van een tegenstrijdig belang-regeling bij stichtingen en verenigingen, inhoudende dat bestuurders van een stichting of verenigingen niet mogen deelnemen aan de besluitvorming als zij daarbij een tegenstrijdig belang hebben. Dit voorkomt dat bestuurders hun persoonlijk belang laten prevaleren boven het belang van de stichting of vereniging (b.v. als zij er zelf financieel beter door worden. Waar we binnen de NBvV wel eens eerder geconfronteerd mee werden, het opheffen van een vereniging om zodoende het in kas aanwezige geld te verdelen. Het belang is dan niet de vereniging in stand houden maar er zelf financieel beter van worden door opheffing. Eenvoudig op te lossen door in de statuten op te nemen dat bij opheffing de overgebleven kasgelden naar een goed doel op gebied van de vogelliefhebberij gaan). Daarnaast zijn de regels omtrent aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders die hun taak onbehoorlijk vervullen, alsmede regels die het ontslag van bestuurders en toezichthouders bij stichtingen eenvoudiger gemaakt, wanneer zij het belang van de vereniging of stichting ernstig schaden. Wat betekent e.e.a. concreet voor de verenigingen binnen de NBvV?
1. De vereniging, club of studiegroep moet in bezit zijn van heldere en duidelijk te begrijpen regels (vastgelegd in statuten).
2. Dit laten vastleggen door de notaris en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel (de districtsvoorzitters hebben op 14 september 2019 een uitleg gekregen over de wettelijke aansprakelijkheid vanuit het verenigingsrecht, gesplitst in met of zonder notariële akte).
3. Een goed en duidelijk bij ieder bekend huishoudelijk reglement van de vereniging.
4. Duidelijke functies van bestuurders, met elk hun eigen verantwoordelijkheid (geen gecombineerde dagelijks bestuur functies)
5. Afleggen van verantwoordelijkheid tijdens een jaarvergadering of Algemene Vergadering
6. Recht op vragen stellen (al dan niet mondelijk of schriftelijk indien vereist)
7. Juiste en heldere omschrijving van verantwoordelijkheden en processen binnen de vereniging.
8. Voorkomen van belangenverstrengeling. Er worden door allerlei bedrijven cursussen aangeboden voor de inrichting van de regels m.b.t. deze wet. Bij elke wijziging van een wet worden deze bedrijven actief en zullen zij u op commerciële basis willen uitleggen wat de veranderingen zijn. Zij kunnen u mailing sturen door gegevens op te vragen uit de Kamer van Koophandel. De NBvV verstrekt geen gegevens aan deze bedrijven over bereikbaarheid van uw afdeling. De meeste verenigingen hebben de zaakjes aardig op orde, maar het kan zeker geen kwaad e.e.a. zelf nog een keer goed door te (laten) kijken. Daar waar uw belangen mogelijk in het geding komen, door gewijzigde wetgeving, zullen wij als NBvV dit in de algemeenheid bekend maken middels nieuwsbrieven. De verder actie is aan U!!!!

Hoe mooi kan een volière zijn in uw tuin.

Persbericht Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

Samen met de NBvV haal je meer uit je vogels

Nu we met elkaar gedwongen worden om meer tijd thuis door te brengen, herontdekken we het waardevolle gezelschap van dieren. Honden, katten, cavia’s, kippen, konijnen maar ook het houden van kooi- en volièrevogels, met een mooi woord avicultuur geheten, staat in de belangstelling. 

Met name de gezelschapsvolières winnen weer aan populariteit. In de tuin of als kamervolière binnen. Wellicht in een niet gebruikte slaapkamer of op zolder. Met vogels zijn de mogelijkheden eindeloos. Je haalt exotische natuur in huis, waarvan de verzorging structuur geeft aan je dag.

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), ook wel aangeduid als ‘de bond’, kan voor jou als beginnend of meer ervaren vogelliefhebber veel betekenen. Voor een bescheiden bedrag word je lid van een vogelvereniging in jouw woonplaats of in de regio. Zo’n vereniging heet bij de NBvV een afdeling. Ben je lid van zo’n afdeling dan word je automatisch lid van de bond. Je kunt je ook aanmelden als verspreid lid, zonder tussenkomst van een afdeling. In beide gevallen ontvang je maandelijks het rijk geïllustreerde magazine Onze Vogels. Met in begrijpelijke taal alles en meer wat je moet weten over het houden van kooi- en volièrevogels. De NBvV kent ook speciaalclubs. Gaat je belangstelling uit naar één vogelsoort of groep vogels, dan kun je daar je kennis verdiepen.

Lid worden van een vogelvereniging heeft voordelen. Daar zitten de mensen die jou als toekomstig eigenaar van een volière verder kunnen helpen. Want bij succesvol en mét oog voor dierenwelzijn vogels houden, komt wel het een en ander kijken. Het is meer dan een vogeltje in een kooi met een natje en een droogje.

Advies van een ervaren vogelhouder begint al bij het bouwen van een volière. Die moet optimaal op de zon staan, bij voorkeur een water- en winddicht gedeelte hebben (het binnenhok), maar ook een buitenvlucht. Dat is het gedeelte dat je kunt beplanten, waar je een vijvertje in aan kunt leggen, kortom: wat je zo mooi kunt maken als je maar wilt. De Facebookgroep “Volière Vogelhouders” staat vol met mooie voorbeelden.

Advies is ook belangrijk bij wélke vogels je wilt gaan houden. In een gezelschapsvolière kun je niet alles zo maar bij elkaar zetten. Dat is een recept voor teleurstellingen. Laat je door ervaren vogelhouders voorlichten over hoe jóu ideale volière eruit moet zien. Als lid van een vogelvereniging leer je mensen kennen van wie je voor sportieve prijzen vogels kunt kopen. Mensen waar je daarna altijd terecht kunt voor raad en daad als het even niet lukt met de vogels. 

Zij weten wat vogels eten, of ze het jaarrond buiten kunnen blijven, of in de wintermaanden beter beschut gehuisvest kunnen worden. Welke nestgelegenheid en nestmateriaal je de vogels aan moet bieden voor een optimaal resultaat. Sommige vogelsoorten moeten van de overheid geringd worden, op jonge leeftijd een vaste pootring omgedaan krijgen, ook daar kunnen de mensen van de vereniging jou bij helpen. Ze bestellen zelfs de ringen voor je op het bondsbureau van de NBvV in Bergen op Zoom.

Word je lid van een vogelvereniging (en daarmee dus van de bond), dan kun je leerzame en gezellige verenigingsavonden bezoeken, daar komen ter zake kundige sprekers en wissel je met andere liefhebbers ervaringen uit. Je kunt de jaarlijkse tentoonstelling van jouw vereniging bezoeken en wie weet doe jij over een paar jaar met je zelfgekweekte vogels mee aan zo’n tentoonstelling!

Een volière met vogels kan gewoon leuk zijn, maar wie zich erin verdiept ontdekt dat vogels houden een wereld op zich is. Het mooie van vogels houden is dat je dat zo serieus kunt doen als bij jou past, maar hoe je het ook doet: bij de bond zit je altijd goed. Bezoek ook eens onze website: www.nbvv.nl

De NBvV zijn wij samen en samen haal je meer plezier uit je vogels.
Wilt u meer weten of lid worden neem dan contact op met het;

Secretariaat van VV Zanglust
Fred Horst
tel; 0575-514532

email; f.horst765@upcmail.nl

Bericht District Gelderland NBVV

Beste allemaal,


2020 is weer bijna voorbij.
Een jaar dat wij ons zullen blijven herinneren als het corona-jaar.
Velen van ons hebben wel op een of andere manier te maken gehad met het virus .
Ik hoop van harte dat u en de uwen deze tijd goed door zijn gekomen.
Ons verenigingsleven staat al een hele tijd op een laag pitje, geen contactavonden
en geen tentoonstellingen .
Als district hebben wij veel niet kunnen en mogen doen.
Hierbij denk ik bv aan de surveillanten die succesvol hun training hebben afgerond
en die wij als district graag op een feestelijke wijze het certificaat hadden overhandigd
Of denk aan het huldigen , beter gezegd het niet mogen huldigen van
de vele 40-, 50- en zelfs 60 jarige jubilarissen .
En aan het eind van dit jaar ook geen districtstentoonstelling als afsluiting van het
kweekseizoen.
Hoe jammer ook, de gezondheid van iedereen is uiteindelijk toch het belangrijkste.

Rest mij u allen fijne en boven alles gezonde feestdagen toe te wensen.
Laten we hopen dat 2021 een veel beter jaar mag worden voor ons allen.

Namens het bestuur district Gelderland,
Wim Theloosen

VERZENDING RINGEN VANAF 2022

Zowel het bondsbureau als de ringencommissarissen hebben steeds meer te klagen over de kwaliteit van de postbestelling. Daardoor komen soms hele zendingen ringen niet of veel te laat aan. Een onverkwikkelijke zaak met soms grote consequenties voor de kwekers, waar zeer lastig invloed op uitgeoefend kan worden. Daarom hebben wij moeten besluiten om de ringen met ingang van de 1e ronde 2022 via Track&Trace te gaan verzenden. Meer informatie volgt t.z.t. in Onze Vogels.

NK2021 GAAT NIET DOOR!

Op zaterdag 26 september heeft de Bondsraad besloten om op advies van de werkgroep en het hoofdbestuur om het NK2021 af te gelasten.

Aanvankelijk was het standpunt dat de NK2021 door moest gaan als het ook maar enigszins mogelijk was. Echter, uit een gehouden enquête onder de oud-inzenders, standhouders, medewerkers en speciaalclubs, is gebleken dat we maximaal op 50 tot 75% van de deelname konden rekenen. De werkgroep heeft deze cijfers in de begroting opgenomen en kwam tot de conclusie dat het negatief resultaat onverantwoord hoog zou worden.

In geval dat de financiële cijfers veel positiever geweest zouden zijn, zou het inrichten van een corona-veilige tentoonstelling nog een hele opgave geweest zijn met een verplichte digitale registratie, kaartverkoop en tijdsloten voor de bezoekers.

Gezien de toename van het aantal besmettingen is het wellicht sowieso verstandiger om er voor de komende NK-editie een streep door te zetten.

De Bondsraad heeft dit besluit met pijn in het hart genomen en rekent op ieders begrip.

Bondsraad NBvV

Nieuwsbulletin NBVV december 2020

VOORLICHTINGSBULLETIN NBVV 29 APRIL 2020

"De NBvV, dat zijn we samen!"

CORONA EN DE NBVV

De Corona crisis raakt een ieder in Nederland. De gevolgen op persoonlijk, economisch maar ook sociaal vlak zijn en zullen merkbaar zijn en dit voor langere tijd. De NBvV volgt uiteraard de richtlijnen die gegeven worden vanuit de overheid. Wij mogen en willen niet anders, aangezien persoonlijke veiligheid van onze leden en haar besturen prioriteit heeft. Een groot gedeelte van onze leden valt onder de zo genoemde "kwetsbare groep" en dat o.a. door leeftijd.

Ook voor de NBvV en haar leden zijn de gevolgen al merkbaar, hoewel een gedeelte van onze vogelliefhebberij er op dit moment nog niet door in gevaar komt. De activiteiten voor de leden van de NBvV zijn te splitsen in twee stromingen en wel in:

1 - HET FOKKEN MET DE VOGELS IN ONS BEZIT

Dit gedeelte van onze liefhebberij is niet in gevaar, immers dit vindt plaats op een afgeschermde eigen locatie, waarbij contact met derden niet beslist noodzakelijk is. Indien er wel contact met derden is, is de omgang hiermee zoals de overheid het ons voorgeschreven heeft, specifieker te maken voor onze liefhebberij met:

Allereerst eventuele aankoop van vogels op dit moment uit te stellen (wordt aanbevolen) en anders, omdat het niet anders kan; beschermingsmiddelen te gebruiken en afstand bewaren;

betaling van aan- en verkoop van vogels zoveel mogelijk verrichten met gebruikmaking van geldoverdracht middels digitale overschrijving. Het spreekt vanzelf dat dit alleen kan als er een wederzijds vertrouwen is tussen koper en verkoper. 

2 - BIJEENKOMSTEN, VERGADERINGEN, VOGELMARKTEN EN TENTOONSTELLINGEN

 Inmiddels zijn door de NBvV bijeenkomsten en vergaderingen, op welk vlak dan ook, gecanceld. Hiervan is direct na het bekend worden van de wijze van overbrenging van corona door het HB maatregelen op de site kenbaar gemaakt. De richtlijnen zijn door de overheid vastgelegd en uiteraard zal de NBvV die richtlijnen volgen.

Een kleine opsomming uit de richtlijnen van de RIVM (bron: Overheidspagina RIVM), die naar mening van het HB voor ons als NBvV van toepassing is, in relatie tot onze liefhebberij:

Beperking openbaar leven

 1. Blijf zoveel mogelijk thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek (maximaal 3 bezoekers) en houd dan 1,5 meter afstand tot elkaar
 2. Ga alleen naar buiten als dat nodig is en houdt dan 1,5 meter afstand tot elkaar
 3. Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen met een kwetsbare gezondheid.
 4. Ga zeker niet op bezoek als u verkoudheidsklachten hebt.
 5. Als u naar buiten gaat, houd dan 1,5 meter afstand tot anderen (uitgezonderd gezinnen/ huishoudens en kinderen tot en met 12 jaar onderling).

Gesloten zijn ook:

 1. Alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht zijn verboden tot 1 september.
 2. Alle andere samenkomsten zijn tot en met 19 mei verboden, zoals culturele instellingen waarbij publiek samenkomt.
 3. Culturele activiteiten, zoals voorstellingen, tentoonstellingen en concerten, die niet vergunning plichtig of meldplichtig zijn, zijn verboden tot en met 19 mei.
 4. Evenementen met vergunningsplicht zijn tot 1 september verboden.

CONCLUSIE

Geen enkele NBvV bijeenkomst, vergadering, opleidingsdag, vogelmarkt of momenteel eendaagse keuring in kader van onze liefhebberij valt onder de uitzonderingsbepalingen die genoemd zijn in de richtlijnen van het RIVM om deze toch door te mogen laten gaan (althans bij fysiek contact).

De verwachting is dat de maatregelen niet plotsklaps na 19 mei en 1 september opgeheven zullen worden, echter de mededelingen omtrent voortzetting van maatregelen en de wijze waarop zijn wel bepalend voor de verdere uitrol en het plannen op langere termijn voor de NBvV.

CONCREET

Gezegd kan worden dat de samenleving nog lange tijd met (beperkte) maatregelen geconfronteerd kan worden, dus hierin ook de NBvV. Het hoofdbestuur heeft per mail overleg gevoerd met de bondsraad en neemt de navolgende besluiten om de continuïteit van onze organisatie te waarborgen en u als leden, verenigingen, speciaalclubs en organisatoren van diverse evenementen, duidelijkheid te geven omtrent een aantal zaken:

a. BEREIKBAARHEID BONDSBUREAU

Het bondsbureau is telefonisch bereikbaar tussen 08.30 en 12.30 uur. Uiteraard kunt u dringende vragen ook per mail stellen.

b. RINGENPRODUCTIE

De ringenproductie t.b.v. bestellingen voor ringen van dit jaar, maar tevens het ontvangen van bestellingen voor komend jaar is in de normale werkzaamheden opgenomen en gaat tot op heden zoals verwacht gewoon door.

c. ONZE VOGELS

Door de redactie wordt tijdig i.o.m. de redactieraad voldoende stof aangeleverd om de uitgaven te waarborgen

d. NK PLANNING

De planning van de NK en vastleggen van de locatie IJsselhallen, en onder welke voorwaarden i.v.m. het corona virus, door de NK commissie plaatsvinden, er van uitgaande dat de show doorgang mag vinden en de maatregelen (evt. met voorwaarden) opgeheven zijn. De NK commissie zal een datum bepalen als deadline voor het al dan niet door gaan van de NK.

e. ALGEMENE VERGADERING

Zoals inmiddels bekend is deze in mei geplande AV gecanceld. Afhankelijk van de maatregelen van de overheid kan deze, eventueel op korte termijn, worden ingepland. Hoewel het hoofdbestuur liever uitgaat van het tijdig verstrekken van informatie mogen vertegenwoordigers voor de AV volgens de huidige statuten 2 weken van te voren in kennis worden gesteld.

Indien deze AV gehouden gaat worden, wordt de samenstelling beperkt tot 1 persoon per district (d.w.z. geen complete districtsbesturen), het HB, de BR en 1 vertegenwoordiger van door de NBvV erkende commissies (tuchtcommissie, geschillencommissie, dierwelzijn, etc.), alsmede 1 persoon als vertegenwoordiger van de kascontrole commissie.

In principe zal dit betekenen dat de AV een korte en krachtige bijeenkomst gaat worden, waarbij alleen verantwoording afgelegd gaat worden zoals de statuten voorschrijven.

 EVENEMENTEN

Het is een stap ter ver om als hoofdbestuur de beslissing te nemen om alle shows voor dit jaar af te gelastten. Op dit moment is dat ook nog niet nodig, ook in de 1.5 meter maatschappij die genoemd wordt is een show mogelijk, mits u als organisatie zich hierop goed voorbereidt. U kunt hierover alvast nadenken.

Zo is het organiseren van een tentoonstelling afhankelijk van de locatie die u hiertoe gebruikt en de mogelijkheden die de eigenaar van de locatie u gaat bieden en mogelijk maakt. Volg de regels van de overheid.

Besluit u van een meerdaagse TT naar een eendaagse keuring te gaan, dan zal de NBvV de verstrekking van prijzen handhaven, zoals regulier gebruikelijk, mits u hiertoe de juiste naar waarheid ingevulde formulieren indient. Als u op voorhand de TT annuleert dient u dit in de TT agenda te wijzigen, uw districtsvoorzitter op de hoogte te stellen en uiteraard ook de gecontracteerde keurmeesters te berichten. De mogelijkheid bestaat natuurlijk dat een keurmeester, uit zelfbescherming, niet wenst te keuren. Deze dient dan in overleg met de KMV en de betreffende afdeling voor vervanging zorg te dragen.

(Tafel- of eendaagse) Keuringen

 1. Voordragen van vogels kan op voldoende afstand van elkaar en zonder persoonlijk contact. Volgens de R.I.V.M. is de kans is klein dat je ziek wordt als je spullen of oppervlakten aanraakt of vastpakt, zoals post, pakketjes, kooien, keurbriefjes, etc. De kans wordt nog kleiner als je regelmatig je handen wast en voorkomt dat je met je handen je gezicht aanraakt. Het wassen van je handen, b.v. met desinfecteringsmiddel, bij een keuring is mogelijk.
 2. Keurmeesters kunnen (meestal is dat het geval al) op 1.5 m afstand van elkaar geplaatst worden, echter ook belangrijk is de afstand tussen keurmeester en voordrager. Mogelijk kunt u de vogels op de stelling laten keuren.
 3. Bij eendaagse keuringen of tafelkeuringen kan sociaal distancing in achtgenomen worden. Een afstand tussen de keurmeester en het toehorend publiek is mogelijk te maken.
 4. Denk aan de 1.5 meter bij het innemen en uitgeven van vogels of het toelaten van publiek.
 5. Uiteraard zijn er diverse scenario’s te bedenken, echter deze zijn allen afhankelijk van de maatregelen van de overheid. Laten we hopen dat de maatregelen zodanig versoepeld worden dat wij onze prachtige vogels kunnen showen. De maatregelen die genomen worden door de overheid zullen wij nauwlettend in de gaten houden, zoals u dat ongetwijfeld ook zult doen.

BESLISSINGEN

De voorjaars districtsvergaderingen zijn inmiddels gecanceld. Concreet impliceert dit dat voorliggende voorstellen en verkiezingen van HB leden niet ter tafel kunnen worden gebracht op district niveau en in overleg met de leden.

In dit uitzonderlijk geval beslist het hoofdbestuur derhalve:

 1. Dat de voorstellen tot wijziging van statuten (wettelijke noodzaak) en dientengevolge de aanpassing van het HH reglement middels stemming door de districtsvoorzitters plaats gaat vinden tijdens de AV. Hierbij vertegenwoordigt de districtsvoorzitter de leden in zijn district;
 2. De verkiezing van de HB leden achterwege te laten, met dien verstande dat Dhr. Mertens a.i. bestuurslid gaat worden en de termijn van Dhr. Zomer met 1 jaar doorschuift, waarna deze in 2021 voor 2 jaar (eventueel) her verkozen kan worden;
 3. Dat op- en aanmerkingen vanuit de districten verzameld kunnen worden en per mail ingebracht kunnen worden;
 4. Vragen over financiële zaken schriftelijk ingediend kunnen worden;
 5. Op voorhand de najaarsvergaderingen voor de districten te cancelen, tenzij in het district mogelijkheden voorhanden zijn en de overheid e.e.a. toelaat, met inachtneming van de maatregelen opgelegd door de overheid. De districtsvoorzitters dienen de datum van een eventuele wel doorgang vindende districtsvergadering te melden aan het bondsbureau.

Om duidelijkheid te scheppen voor een ieder is daarnaast in goed overleg en met volle steun van het KMV besloten dat:

 1. De verplichte bijeenkomsten t.b.v. bijscholing keurmeesters (incl. TC dagen) zonder gevolgen voor de keurmeesters gecanceld worden tot eind 2020;
 2. De fysieke opleiding voor aspirant keurmeesters te cancelen tot eind 2020 zonder dat hiertoe gevolgen merkbaar worden voor de aspirant keurmeester en daarmee verband houdende de verplichte bijzittingen van aspirant keurmeesters voor het komende keurseizoen te schrappen (opleiding op afstand, d.w.z. digitaal is eventueel wel mogelijk);
 3. Afdelingen GEEN keurvergoeding behoeven te betalen aan keurmeesters bij het niet door gaan van een tentoonstelling als direct- of indirect gevolg van Corona maatregelen;
 4. Bij het wel doorgaan van tentoonstellingen en zodoende keuringen er geen bijzittingen mogen plaatsvinden in kader van een keurmeestersopleiding of behalen van een extra bevoegdheid.
 5. Omdat vogelmarkten niet door de NBvV, maar meestal wel onder de vlag van de NBvV, georganiseerd worden, kan de NBvV deze ook niet verbieden. Echter deze mogen tot 1 september 2020 niet onder de vlag van de NBvV georganiseerd worden, tenzij maatregelen omtrent evenementen versoepelt worden door de overheid en bij versoepeling men de regels in acht neemt. Dit valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

RICHTLIJNEN

Als laatste nog eenmaal de bekende maatregelen die genomen kunnen worden om u en de ander veilig door deze corona periode te loodsen (bron: RIVM overheidspagina)

GEZONDHEIDSADVIEZEN VOOR IEDEREEN

1. Was uw handen

 1. 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
 2. Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.

2. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog

 1. Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 2. Was daarna uw handen

3. Schud geen handen

4. Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen

 1. Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden.
 2. Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten

Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.

Heeft u verkoudheidsklachten en koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit. Voor meer informatie over de leefregels thuis: kijk op de website van het RIVM.

RISICOGROEPEN

Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn ouderen (mensen van 70 jaar of ouder) en mensen met een kwetsbare gezondheid. Behoort u tot deze groep? Blijf thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek, houd 1,5 meter afstand en onderhoud contact met anderen via de telefoon of op andere manieren.

Helaas kan het hoofdbestuur niet in een glazen bol kijken. Wat vandaag de werkelijkheid is, is over enkele dagen een achter ons liggende maatregel. Wij hopen echter dat deze situatie van voorbijgaande aard zal zijn. Daar waar nodig en wenselijk zullen wij u informeren en beslissingen bijstellen indien de situatie daarom vraagt. Wij vragen uw begrip voor sommige zaken, die nu even anders gaan dan normaal gebruikelijk. Blijf gezond, let op uzelf en uw naasten…….

De NBvV zijn wij samen …… en nu meer dan ooit!!!

Namens Hoofdbestuur en Bondsraad opsteller in deze,

Albert Zomer

Enkele tips voor het Nederlands Kampioenschap 2020. Dit kunt u ook allemaal uitgebreid vinden op de website van de NBVV

Spoorboekje Ned. KAMP. 2020

29-12 Inbreng vogels 10.00 – 16.00 uur.
30-12
Keuring.
02-01
Open 9.00 – 17.00 uur.
Opening voor genodigden 11.00.
03-01
Inbreng verkoopvogels kraamverhuur 7.30 – 8.30 uur.
Open 9.00 – 17.00 uur.
04-01
Inbreng verkoopvogels kraamverhuur 7.30 – 8.30 uur.
Open 9.00 – 17.00 uur.
05-01
Open 9.00 – 16.00 uur.
Huldiging Kampioenen 13.00 uur.
Uitgifte verkoopvogels 14.00 – 15.00 uur.
Uitgifte wedstrijdvogels 16.00 uur.

Op de site van de NBVV kunt u een Catalogus NBvV-van de Verkoopklasse downloaden.

Verkoopvogels

Voor verkoop van vogels naar het buitenland is een overdrachtsformulier gewenst.
Echter, voor Cites II of Bijlage B vogels is dit verplicht, óók in Nederland.  

De IJsselhallen zijn gelegen aan de Rieteweg 4, 8011 AB Zwolle

Wat kost een dagkaart of catalogus?

Entree:

Aan de kassa € 10,- via E-ticket € 9,-

Jeugd: Tot 13 jaar gratis, daarna € 5,-

Gezinskaart (ouders en kinderen t/m 16 jaar) € 17,- via E-ticket € 15,-

Catalogus: € 9,- Via E-ticket € 8,-

Voor de Fastlane en Voordeel…..
Koop uw E-ticket(s) via de website van de NBVV

 

Familiedagje:

Vogel moet een aantrekkelijk familiedagje worden zo midden in de Kerstvakantie. Om dit te bereiken doen we er alles aan om er een aantrekkelijke show van te maken, maar ook betaalbaar. Zo bieden we een sterk gereduceerd tarief aan voor families en is er op vertoon van een entreekaartje van Vogel 50% korting te verkrijgen bij het IJsbeeldenfestival. Andersom krijgen bezoekers van dit festijn 50% korting bij bezoek van Vogel.

Gratis kermis:

Een extra stimulans om met het hele gezin te komen. Voor de jongere bezoekers is er elders ik de IJsselhal een gratis kermis gedurende de vier showdagen.

De IJsselhal worden tijdens de showdagen omgetoverd tot een Planet Ice Playground met aankleding in winterse sferen en een echt Space Café. Speciaal voor kinderen wordt er een gratis Space Kermis gecreëerd met een Ice-Rollercoaster, Bots-Ufo’s en andere kermisattracties.

 

Gratis vervoer:

 

Tijdens het NK rijdt er dagelijks een gratis Amerikaanse schoolbus rond in Zwolle, genaamd de Zwolle Express. Deze stijlvolle bus brengt bezoekers van de IJsselhallen gratis vanaf het station naar de IJsselhallen, daarna rijdt de Zwolle Express gratis naar het centrum waar u ook kunt uitstappen. De Zwolle Express rijdt in de kerst- en voorjaarsvakantie elke dag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

 

Advies: Maak zelf een print van uw inschrijflijst.
U ontvangt bij inbreng pas uw inbreng- afhaalbrief samen met de kooinummers en toegangskaarten.

 

NBVV

Vogelvrienden,

In het besef dat er veel vogelliefhebbers zijn die inschrijving van hun vogels voor de Nederlandse Kampioenschappen af laten hangen van resultaten van de keuringen bij district tentoonstellingen heeft het hoofdbestuur NBvV besloten de inschrijfmogelijkheid te verlengen.

Normaliter is er een wat ruimere mogelijkheid om in te schrijven, echter de vroege NK (eenmalig) gooit voor twijfelende potentiële inzenders roet in het eten. Het hoofdbestuur beseft dit en geeft dus enkele dagen langer de mogelijkheid om in te schrijven. Er zijn deze week o.a. 6 district TT's.

De NBvV staat erom bekend om een van de grootste Nationale shows te organiseren. We willen dat dan ook waarmaken, dus het hoofdbestuur rekent op u. De NK commissie is al enige tijd bezig om een succes van deze “ show in andere opzet” te maken. Stel hen, ons en uzelf niet teleur.

Inschrijven kan nu dus nog t/m zondag 15 december 2019. De inschrijving sluit die dag definitief om 24.00 uur.

Namens het hoofdbestuur,

Albert Zomer

District Tentoonstelling


Vogelkampioenschappen 2019


Tentoonstellingssecretaris :

Gelderland

Theo Hijmensen


Bronsgietersdonk 517


7326 JM Apeldoorn


Tel.; 055 - 5426291


e-mail: t.hijmensen@chello.nl

Sluiting inschrijving zaterdag 23 nov. 2019 om 20.00 uur.

Wedstrijdklasse :

LET OP Groepnummers vermelden verplicht !

Enkelingen

…… x 2,25

Naam:Stellen

…… x 4,50

Adres:Stammen

…… x 9,00

Postcode:Catalogus verplicht

3,00

Woonplaats:Enkelingen

jeugd

…… x 1,25

Telefoonnummer:


Stellen

jeugd

…… x 2,50

Kweeknummer:


Stammen

jeugd

…… x 5,00

Lid afdeling:


Catalogus

jeugd

gratis

-€Totaal

Jeugd JA / NEE (omcirkelen)


verzekering

Groep

volgnummer ring
Soort en/of kleurslag van de vogel

OK

Stam

Stel

Enk.

bedrag

Raadpleeg bij het invullen de bijlage van Onze Vogels en vermeld duidelijk de


klassenummers alsmede de soort en/of kleurslag van de vogel.


Ondergetekende verklaart dat de hierboven vermelde inschrijvingen zijn/haar eigendom


zijn en hij/zij inschrijft onder de voor deze geldende bepalingen.


Handtekening: Datum:


Rectificatie.

16 september 2019

Aan:

 • Besturen van de afdelingen
 • Besturen van de speciaalclubs
 • Districtsbesturen 

L.S.,

Door een misverstand bij de Keurmeestersvereniging is bij het voorlichtingsbulletin aan de afdelingen en speciaalclubs die u vorige week ontving de verkeerde informatie meegestuurd. U heeft de samenvatting keurrichtlijnen DTT/NK gekregen en dat had het bijgaande stuk moeten zijn. De Keurmeestersvereniging vreest  dat dit tot grote verwarring kan lijden als dat niet rechtgezet gaat worden, vandaar deze mail.

Daarom graag uw aandacht voor de bijlage “Samenvatting nieuwe keurregels 2019” bij deze mail, met de opmerking dat de eerder verstuurde “Samenvatting DTT en NK richtlijnen” niet voor u was bedoeld en u deze derhalve als niet verzonden kunt beschouwen.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Stroom

hoofd bondsbureau NBvV

Secretaris J.G. de Boer,

Kraatsweg 40,

6712 DC Ede

tel. 06-42812029, email

secretariaatkmv@gmail.com

 Voor alle wedstrijden onder NBvV vlag, dus ook afdelingen en speciaal clubs

1. We keuren t/m 95 punten

2. Stellen en stammen doen niet mee bij de enkelingen, dit is van toepassing op alle wedstrijden

3. Mooiste vogel van de show kan wel uit een stel of stam komen

4. De eenheidspunten bij stellen vervallen, dit is voor toepassing op alle wedstrijden

5. Tussen de 3e (prijswinnende) en 4e vogel hoeft geen punt verschil te zitten, de derde prijs wordt dan aangewezen. Dit is van toepassing op alle wedstrijden.

 Alleen bij Districtswedstrijden en bij het NK

1. Bij districten en het EK krijgt een enkeling bij 91 prijs, dit is van toepassing op de Districtstentoonstellingen en bij het NK. Afdelingen en speciaal clubs zijn vrij in het kiezen voor een andere grens.

2. Een enkele vogel moet minimaal 91 punten halen om een prijs te winnen

3. Bij een stel is het minimaal aantal punten 180 om een prijs te winnen

4. Tussen vogels in een stel mag niet meer dan 3 punten verschil zitten om een prijs te winnen, gelijke puntenaantallen gaan voor verschillende punten. Dus 91+91=182 gaat voor 92+90=182, en 88+92= geen prijs.

16. jan, 2019

Rectificatie TTreglement 95 punten van de NBVV.

18-10-2018
Rectificatie Op weg naar 95 punten
In de editie van Onze Vogels van oktober staat in het artikel “Op weg naar 95 punten” dat, op een onderlinge of gecombineerde tentoonstelling of anderszins, een verenigingsbestuur andere eigen richtlijnen mag aanhouden. Ook zou de organisatie aan de keurmeesters mogen vragen om zich aan die eigen richtlijnen te houden.
Verder zou het op deze tentoonstellingen niet verplicht zijn om het genoemde puntverschil van minimaal één punt tussen de prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars te hanteren.
Dit is echter een verkeerde weergave van wat op grond van het Tentoonstellingsreglement van de NBvV van toepassing is. Onderstaand wordt één en ander verder toegelicht.
Het reglement voor tentoonstellingen
Voor het houden van tentoonstellingen binnen de NBvV geldt het Tentoonstellingsreglement (opgenomen in het Bondsvademecum). In dit reglement staat duidelijk vermeld aan welke regels organisatoren van afdelingstentoonstellingen en overige tentoonstellingen zich moeten houden.
Vraagprogramma
Het vraagprogramma van de NBvV is voor afdelingstentoonstellingen in principe bindend.
Uitzondering hierop is dat afdelingen, die voor het houden van de TT-toestemming hebben van de districtsvoorzitter, vrij zijn die vogels te vragen die men zelf wenst, met uitzondering van de “niet gevraagde vogels” in het vraagprogramma. Voor afdelingstentoonstellingen geldt het vraagprogramma dus als richtlijn.
Keuringsvoorwaarden
In artikel 8 van het Tentoonstellingsreglement is o.a. aangegeven hoe vogels gekeurd moeten worden. Zo dienen de keuringen te worden verricht volgens de regelgeving van de NBvV, door vanwege de bond erkende keurmeesters en met toepassing van de richtlijnen voor het keuren die gelden bij de NBvV. Hiervan kan op verzoek ontheffing worden verleend door de betreffende TC.
Dit betekent, dat als er geen ontheffing is verleend, de bovenstaande regelgeving omtrent het keuren onverkort geldt. Afhankelijk van het prijzenschema dat de organisatie hanteert, moet dan dus tussen de prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars altijd één punt verschil zijn.
Een organisatie is echter wel vrij een eigen prijzenschema te hanteren. De organisatie kan dus bepalen dat bijvoorbeeld alleen de hoogste vogel in een groep een prijs krijgt. Die prijs wordt dan door de keurmeester toegekend.
Als er naast de kampioen (goud) ook zilver en brons aan prijzen gegeven moet worden door de keurmeester, geldt weer de regeling dat tussen de prijswinnaars onderling en de niet prijswinnaars altijd minimaal één punt verschil moet zijn.
Deze prijstoekenningsregeling geldt alleen voor kampioen (goud), zilver en brons (aanwijzing door keurmeester). Wil een organisatie ook nog een 4e prijs beschikbaar stellen dan geldt voor die vogel dat die altijd minimaal één punt (zijnde een niet prijswinnaar) minder dient te hebben dan de vogel met brons. Als de organisatie ook nog een 5e prijs beschikbaar wil stellen, dan mag dat (de organisatie bepaald dat in hun prijzenschema). Deze vogel mag dan een gelijk aantal punten hebben als nummer 4, omdat de regelgeving van de NBvV alleen de prijzen kampioen (goud), zilver en brons kent.
Voorbeeld 1:
Kampioen, zilver en brons wordt aangewezen door de keurmeester.
Prijs Prijsgroep Punten(voorbeeld) Aanwijzing
1eprijs Kampioen Parkieten 93 keurmeester
2e prijs Zilver 92 keurmeester
3e prijs Brons 91 keurmeester
4e prijs 4e 90 organisatie
5e prijs 5e 90 organisatie

Voorbeeld 2:
Alleen de kampioen wordt door de keurmeester aangewezen.
Prijs Prijsgroep Punten(voorbeeld) Aanwijzing
1eprijs Kampioen 94 keurmeester
2e prijs Zilver Alle 92 vogels organisatie
3e prijs Brons Alle 91 vogels organisatie
4e prijs 4e 89 organisatie
5e prijs 5e 89 organisatie

Conclusie
Het is dus als organisatie niet toegestaan eigen keurrichtlijnen vast te stellen en de keurmeesters te verplichten die richtlijnen toe te passen op de TT, tenzij het bestuur van de betreffende TC (lees KMV) hiervoor ontheffing heeft verleend.
In een verzoek om ontheffing moet goed onderbouwd worden waarom afgeweken wordt van de geldende keurrichtlijnen. Alleen bij hoge uitzondering zal een ontheffing worden verleend.
Keurmeesters die met eigen keurrichtlijnen van organisaties worden geconfronteerd op onder NBvV vallende tentoonstellingen mogen, als er geen ontheffing is verleend, niet afwijken van NBvV richtlijnen. De keurmeesters moeten de organisatie daarop wijzen, contact opnemen met het KMV en de keuring uitvoeren overeenkomstig de keurrichtlijnen van de NBvV.
Hopelijk is hiermee het één en ander voor iedereen nu duidelijk en is de onrust die ontstaan is bij de organisatoren van tentoonstellingen, leden en keurmeesters weggenomen.
TT organisaties worden geadviseerd om de regels die voor hun organisatie van toepassing zijn nog eens goed na te lezen in het Bondsvademecum. Ook is het wenselijk om nog eens goed naar het prijzenschema te kijken dat door de organisaties wordt gehanteerd op de onderlinge en overige tentoonstellingen en dit waar nodig aan te passen of te actualiseren naar de eigen wensen, rekening houdend met de keurrichtlijnen en prijstoekenning die vanwege de NBvV gelden.
Het KMV-Bestuur

Nieuwsbulletin NBVV juli 2018

Nieuwsbulletin NBVV juli 2018

 

ee-show in Herning Denemarken

De inschrijving is geopend!

Op de website van de NBvV vindt u alle documenten die nodig zijn om

deel te kunnen nemen aan de EE-show in Herning. In Onze Vogels van

juli en augustus wordt aandacht gegeven aan de show in Herning.

Let op! De inschrijving stopt op 26 september. Voor al uw vragen over

transport, vraagprogramma en inschrijving:

Contactpersoon:

Henk Jansen

Mail: henk.fmjansen@ziggo.nl Tel: 0416 372 155 / 06 19931488

 

Nieuws van de Commissie Dierenwelzijn-ethiek en wetgeving NBvV: Surveillant

Waarom Surveillanten?

Een belangrijk facet van het gevoerde beleid van de NBvV

is wel die waaruit duidelijk naar voren komt hoe leden van

de NBvV omgaan met dierenwelzijn, dierengezondheid en

dierenethiek.

Daarnaast zijn als onderdelen van het totale beleid diverse

reglementen en regels opgesteld.

Soms raken die beleidsonderdelen en de regelgeving elkaar.

We zien dit onder anderen bij dierenwelzijn en het organiseren

van tijdelijke tentoonstellingen en tijdelijke vogelmarkten.

Nu hebben reglementen en regels weinig effect als er niet

wordt toegezien op de naleving er van. De NBvV heeft ingezet

op de toezicht en handhaving van haar eigen regelgeving voor

tijdelijke tentoonstellingen en -vogelmarkten, te laten uitvoeren

door vrijwillige Surveillanten.

Wat doet de surveillant?

Surveillanten van de NBVV zijn leden van de NBvV die hobbymatig

kooi- en volièrevogels houden en fokken. Zij hebben

ruime praktijkervaring met deze hobby.

De Surveillanten van de NBvV zijn door hun eigen vereniging

voorgedragen om als zodanig ingezet te kunnen worden op

vooral de evenementen die door hun eigen vereniging of district

worden georganiseerd. Een afdeling die geen Surveillant

binnen eigen gelederen heeft, kan in dat geval een Surveillant

van een andere afdeling vragen om bij te springen.

De cursus

Om op een verantwoorde wijze deze taak als vrijwillige “toezichthouder

en handhaver” te kunnen uitoefenen, is in mei

2018 een cursus gestart. Tijdens deze cursus leert men om te

gaan met de regelgeving rond dierenwelzijn, maar ook met de

van toepassing zijnde regelgeving van de bond. Deze regelgeving

van de bond is gebaseerd op de dagelijkse praktijk van

onze hobby en gaat in detail vaak wat verder dan de Nationaleof

Europese wetgeving en verordeningen. De Nationale- en

Europese regelgeving vormt een onderdeel van de opleiding.

De cursus is opgebouwd uit theoretische modules, die door

thuisstudie, met het digitaal beantwoorden van multiplechoicevragen,

wordt afgesloten. Het praktijkgedeelte bestaat

uit het uitvoeren van audits, met behulp van vragenlijsten tijdens

een tijdelijke tentoonstelling of een tijdelijke vogelmarkt.

In januari 2010 wordt de cursus afgesloten als alle modules

zijn beantwoord en zowel in 2018 als in 2019 een audit is

uitgevoerd.

Op dit moment volgen 620 leden van de NBvV van 212 afdelingen

deze cursus.

Instromen is niet meer mogelijk, de inschrijving sloot op 1

januari 2018. Of er op termijn een nieuwe cursus gestart

wordt, is nog niet bekend. In Onze Vogels zal dan een oproep

verschijnen.

Geruchten op Facebook

Het is onvermijdelijk dat er rond deze cursus, gegeven onder

auspiciën van de NBvV en uitgevoerd door de Commissie Dierenwelzijn-ethiek en Wetgeving NBvV, allerlei verhalen

en geruchten de ronde doen. Helaas worden dan al dan niet

moedwillig vele onjuistheden, vooral via de sociale media,

de wereld ingeslingerd. De grootste verwarring ontstaat dan

doordat de Nederlandse wetgeving via de Wet dieren, ook een

dergelijke opleiding kent. Via het Besluit Houders van dieren

geldt een wettelijke verplichting dat in een inrichting, waar

bedrijfsmatig handelingen worden verricht met gezelschapsdieren,

iemand aanwezig moet zijn die de beroepsopleiding tot

Toezichthouder heeft gevolgd. Ook op beroepsmatig georganiseerde

vogeltentoonstellingen en dierenmarkten moet een

dergelijke beroepsmatige Toezichthouder aanwezig zijn.

De afdelingen en districten, zelfs de bond, organiseren nietberoepshalve

een tijdelijke vogeltentoonstelling of een tijdelijke

vogelmarkt. Aan die wettelijke bepaling van het hebben van

een Toezichthouder met een beroepsopleiding met dan ook

nog een specialisatie voor vogels, hoeven wij, als hobbyisten,

niet te voldoen.

Die paar leden die wel beroepsmatig met vogels bezig zijn

weten zelf wel aan welke regels ze moeten voldoen.

Verplicht diploma????

En dan circuleert met name in het zuiden van ons land een

hardnekkig gerucht over een toekomstplan dat de overheid het

hobbymatig houden van vogels alleen toestaat wanneer een

hobbyist in het bezit is van een diploma o.i.d. Ook dit is klinkklare

nonsens. Wel is er binnen NBvV-verband gesproken over

een ledenpas waarop ruimte kan worden gemaakt voor vermelding

van de specialiteiten van een lid. Bijvoorbeeld het lid zijn

van een speciaalclub, of het uitoefenen van een functie, zoals

keurmeester of bestuurder. Dit naar Duits model, maar ook

dit is niet concreet en zal nooit dwingend opgelegd worden.

Mocht de overheid ooit met wat voor verplichtingen dan ook

komen, dan hoort u dat via ons.

De NBvV roept dan ook nadrukkelijk op om dergelijke onzin

niet verder te verspreiden. Mocht dit desondanks toch gebeuren,

neem dan contact op met uw District, het Bondsbureau

of een HB-lid. Wij kunnen dit via een Nieuwsbulletin, een

bericht op NBvV-Facebook en Onze Vogels weerspreken. Doe

dus niet aan deze onzin mee!

De inschrijving voor de Mondial start voor Nederlandse inzenders

op 15 november

De Nederlandse inzenders kunnen hun vogels online

opgeven. Dit lijkt op het NBvV-systeem, maar het is niet

helemaal hetzelfde. Ook het vraagprogramma wijkt af van

het NBvV-vraagprogramma. We begrijpen dat dat voor

velen onwennig aan zal voelen en daarom wordt er een

helpdesk ingericht. De helpdesk bestaat uit mensen die u

kunnen begeleiden bij het opgeven van de wedstrijdvogels.

De telefoonnummers worden via een volgende nieuwsbrief

en op de websites na de zomer bekend gemaakt. De sluitingsdatum

van inschrijving is 16 december.

Opening van de Mondial

De openingshandelingen van de Mondial zijn op donderdag

10 januari. De opening verloopt volgens de richtlijnen

van de COM. De ceremonie is dan ook kort en voor een

beperkt aantal mensen bij te wonen. We kunnen hier helaas

niet van afwijken en zullen dus een aantal vaste gasten

moeten teleurstellen.

Verkoop van kartonnen kooien op de Mondial.
Na afloop van de show, wanneer de vogels weer gehaald
worden, zijn de kartonnen universeel kooien te koop. Voor € 3,- krijgt u kooi, front, zitstokken en voerbakje mee naar huis. De vogel hoeft dan niet uitgekooid te worden.

 

Van de bestuurstafel
De werkgroep organisatie Mondial, waarvan ook het complete

hoofdbestuur deel uit maakt, vergadert al geruime tijd elke

maand maar desondanks blijkt het onvermijdelijk dat in de

eveneens maandelijkse bestuursvergadering de wereldshow

ook steeds voorbij komt. Onvermijdelijk gelet op de enorme

impact die besluiten nu eenmaal hebben op onze eigen organisatie

en natuurlijk ook omdat we het gewoon goed willen

doen. Die agendapunten gaan dan van heel simpel tot ingewikkeld.

Neem bijvoorbeeld electra en etiketten die in de laatste

bijeenkomst passeerden. Lijkt niet zo´n groot punt maar als je

bedenkt dat het om 30.000 etiketten gaat en dan ook nog dat

die nauwelijks in 24 uur moeten worden gedrukt en aangebracht,

die begrijpt dat er nogal wat druk op staat. Op het

allerlaatste moment zijn namelijk pas de gegevens bekend die

op het etiket moeten komen te staan en om dat goed te laten

verlopen, moet alles wel `in slagorde staan opgesteld`. Met

andere woorden er mag niets verkeerd zijn. En in de voorbereiding

van nu bleek dat juist wel het geval. De uitgedraaide

print paste namelijk niet op het etiketvel en als je daar 24

uur van tevoren pas achter komt, dan heb je een gigantisch

probleem. Even naar de kantoorboekhandel lopen voor 30.000

etiketten is er dan niet bij!! Als u dus te zijner tijd leest op de

kooi om welke vogel het gaat enz. enz. dan weet u dat zelfs aan

het maken van zo´n etiket nog heel wat vast zit.

Of neem bijvoorbeeld de keuring. Die gaat digitaal. Klinkt

leuk maar daar moet wel een heleboel voor worden gedaan en

vooral voorbereid. De betrokken keurmeesters zijn daar al lang

mee bezig maar wat te doen als iedereen op de twee dagen van

de keuring zelf weet wat er moet gebeuren maar de tablets zijn

niet genoeg opgeladen. Ook dan heb je een probleem. Daarom

dus maar op zeker spelen. Powerbanks in voorraad voor het

geval dat en bekijken of er stroom kan komen op de plaats

van de keuring. En als dat niet kan zorgen we voor een ander

alternatief. U ziet het, het zijn kleine dingen maar het moet

wel allemaal geregeld zijn want de gevolgen kunnen ingrijpend

zijn.

Inmiddels is ook wel duidelijk dat we met de beschikbare

ruimte in de IJsselhallen zorgvuldig moeten omgaan tijdens de

Mondial 2019. Nu al is aan diverse groepen aangegeven dat er

voor hen geen plaats is in aparte ruimte, zoals vaak de wens is,

maar dat ruimtes gedeeld moeten worden. Dat heeft natuurlijk

ook te maken met het feit dat de commercie een belangrijke

rol speelt. Geen onbelangrijke factor want het moet allemaal

wel bekostigd worden en geloof mij: het gaat om veel geld!

Maar in de laatste bestuursvergadering ging het natuurlijk

niet alleen over de Mondial. Tal van andere zaken passeerden

evens de revue en voor we het wisten was de tijd al weer op.

Zo spraken we over een enquete over ons maandblad die naar

alle afdelingen gaat. Graag willen we namelijk weten hoe u

over het blad denkt. Wat u mist en waar u mogelijk verbeteringen

ziet, die we kunnen aanbrengen. Moeten er rubrieken

bij komen of juist verdwijnen. Wilt u meer foto´s of vindt u dat

de hele opmaak wel eens op de schop mag. Enfin binnenkort

hoort u er meer van.

Daarnaast bogen we ons nog over andere zaken zoals de bezetting

van het bondsbureau, tal van financiele zaken zoals de

afwikkeling van Vogel 2018, de uireiking van diverse spelden,

het EE traject voor Denemarken, de cursus surveillant en de

regelgeving in verband met de vogelgriep.

Onno Bijlsma, bondssecretaris.

 

onze vogels

Het maandblad, voor vele liefhebbers een lijfblad, van de NBvV wordt hoog gewaardeerd, Althans, dat denken wij, of beter gezegd, dat hopen wij. Wellicht dat u als lezer dit helemaal met ons eens bent, maar zeker weten doen we dat niet. Onze Vogels kent een vaste lay-out, vaste rubrieken en een mix van artikelen over de diverse vogelgroepen. Maar misschien missen we iets, willen we meer aandacht voor…. of ……

Elke afdeling ontvangt binnenkort een enquête om deze met haar leden in te vullen.