Nieuwsbulletin NBVV juli 2018

Nieuwsbulletin NBVV juli 2018

 

ee-show in Herning Denemarken

De inschrijving is geopend!

Op de website van de NBvV vindt u alle documenten die nodig zijn om

deel te kunnen nemen aan de EE-show in Herning. In Onze Vogels van

juli en augustus wordt aandacht gegeven aan de show in Herning.

Let op! De inschrijving stopt op 26 september. Voor al uw vragen over

transport, vraagprogramma en inschrijving:

Contactpersoon:

Henk Jansen

Mail: henk.fmjansen@ziggo.nl Tel: 0416 372 155 / 06 19931488

 

Nieuws van de Commissie Dierenwelzijn-ethiek en wetgeving NBvV: Surveillant

Waarom Surveillanten?

Een belangrijk facet van het gevoerde beleid van de NBvV

is wel die waaruit duidelijk naar voren komt hoe leden van

de NBvV omgaan met dierenwelzijn, dierengezondheid en

dierenethiek.

Daarnaast zijn als onderdelen van het totale beleid diverse

reglementen en regels opgesteld.

Soms raken die beleidsonderdelen en de regelgeving elkaar.

We zien dit onder anderen bij dierenwelzijn en het organiseren

van tijdelijke tentoonstellingen en tijdelijke vogelmarkten.

Nu hebben reglementen en regels weinig effect als er niet

wordt toegezien op de naleving er van. De NBvV heeft ingezet

op de toezicht en handhaving van haar eigen regelgeving voor

tijdelijke tentoonstellingen en -vogelmarkten, te laten uitvoeren

door vrijwillige Surveillanten.

Wat doet de surveillant?

Surveillanten van de NBVV zijn leden van de NBvV die hobbymatig

kooi- en volièrevogels houden en fokken. Zij hebben

ruime praktijkervaring met deze hobby.

De Surveillanten van de NBvV zijn door hun eigen vereniging

voorgedragen om als zodanig ingezet te kunnen worden op

vooral de evenementen die door hun eigen vereniging of district

worden georganiseerd. Een afdeling die geen Surveillant

binnen eigen gelederen heeft, kan in dat geval een Surveillant

van een andere afdeling vragen om bij te springen.

De cursus

Om op een verantwoorde wijze deze taak als vrijwillige “toezichthouder

en handhaver” te kunnen uitoefenen, is in mei

2018 een cursus gestart. Tijdens deze cursus leert men om te

gaan met de regelgeving rond dierenwelzijn, maar ook met de

van toepassing zijnde regelgeving van de bond. Deze regelgeving

van de bond is gebaseerd op de dagelijkse praktijk van

onze hobby en gaat in detail vaak wat verder dan de Nationaleof

Europese wetgeving en verordeningen. De Nationale- en

Europese regelgeving vormt een onderdeel van de opleiding.

De cursus is opgebouwd uit theoretische modules, die door

thuisstudie, met het digitaal beantwoorden van multiplechoicevragen,

wordt afgesloten. Het praktijkgedeelte bestaat

uit het uitvoeren van audits, met behulp van vragenlijsten tijdens

een tijdelijke tentoonstelling of een tijdelijke vogelmarkt.

In januari 2010 wordt de cursus afgesloten als alle modules

zijn beantwoord en zowel in 2018 als in 2019 een audit is

uitgevoerd.

Op dit moment volgen 620 leden van de NBvV van 212 afdelingen

deze cursus.

Instromen is niet meer mogelijk, de inschrijving sloot op 1

januari 2018. Of er op termijn een nieuwe cursus gestart

wordt, is nog niet bekend. In Onze Vogels zal dan een oproep

verschijnen.

Geruchten op Facebook

Het is onvermijdelijk dat er rond deze cursus, gegeven onder

auspiciën van de NBvV en uitgevoerd door de Commissie Dierenwelzijn-ethiek en Wetgeving NBvV, allerlei verhalen

en geruchten de ronde doen. Helaas worden dan al dan niet

moedwillig vele onjuistheden, vooral via de sociale media,

de wereld ingeslingerd. De grootste verwarring ontstaat dan

doordat de Nederlandse wetgeving via de Wet dieren, ook een

dergelijke opleiding kent. Via het Besluit Houders van dieren

geldt een wettelijke verplichting dat in een inrichting, waar

bedrijfsmatig handelingen worden verricht met gezelschapsdieren,

iemand aanwezig moet zijn die de beroepsopleiding tot

Toezichthouder heeft gevolgd. Ook op beroepsmatig georganiseerde

vogeltentoonstellingen en dierenmarkten moet een

dergelijke beroepsmatige Toezichthouder aanwezig zijn.

De afdelingen en districten, zelfs de bond, organiseren nietberoepshalve

een tijdelijke vogeltentoonstelling of een tijdelijke

vogelmarkt. Aan die wettelijke bepaling van het hebben van

een Toezichthouder met een beroepsopleiding met dan ook

nog een specialisatie voor vogels, hoeven wij, als hobbyisten,

niet te voldoen.

Die paar leden die wel beroepsmatig met vogels bezig zijn

weten zelf wel aan welke regels ze moeten voldoen.

Verplicht diploma????

En dan circuleert met name in het zuiden van ons land een

hardnekkig gerucht over een toekomstplan dat de overheid het

hobbymatig houden van vogels alleen toestaat wanneer een

hobbyist in het bezit is van een diploma o.i.d. Ook dit is klinkklare

nonsens. Wel is er binnen NBvV-verband gesproken over

een ledenpas waarop ruimte kan worden gemaakt voor vermelding

van de specialiteiten van een lid. Bijvoorbeeld het lid zijn

van een speciaalclub, of het uitoefenen van een functie, zoals

keurmeester of bestuurder. Dit naar Duits model, maar ook

dit is niet concreet en zal nooit dwingend opgelegd worden.

Mocht de overheid ooit met wat voor verplichtingen dan ook

komen, dan hoort u dat via ons.

De NBvV roept dan ook nadrukkelijk op om dergelijke onzin

niet verder te verspreiden. Mocht dit desondanks toch gebeuren,

neem dan contact op met uw District, het Bondsbureau

of een HB-lid. Wij kunnen dit via een Nieuwsbulletin, een

bericht op NBvV-Facebook en Onze Vogels weerspreken. Doe

dus niet aan deze onzin mee!

 

De inschrijving voor de Mondial start voor Nederlandse inzenders

op 15 november

De Nederlandse inzenders kunnen hun vogels online

opgeven. Dit lijkt op het NBvV-systeem, maar het is niet

helemaal hetzelfde. Ook het vraagprogramma wijkt af van

het NBvV-vraagprogramma. We begrijpen dat dat voor

velen onwennig aan zal voelen en daarom wordt er een

helpdesk ingericht. De helpdesk bestaat uit mensen die u

kunnen begeleiden bij het opgeven van de wedstrijdvogels.

De telefoonnummers worden via een volgende nieuwsbrief

en op de websites na de zomer bekend gemaakt. De sluitingsdatum

van inschrijving is 16 december.

Opening van de Mondial

De openingshandelingen van de Mondial zijn op donderdag

10 januari. De opening verloopt volgens de richtlijnen

van de COM. De ceremonie is dan ook kort en voor een

beperkt aantal mensen bij te wonen. We kunnen hier helaas

niet van afwijken en zullen dus een aantal vaste gasten

moeten teleurstellen.

Verkoop van kartonnen kooien op de Mondial.
Na afloop van de show, wanneer de vogels weer gehaald
worden, zijn de kartonnen universeel kooien te koop. Voor € 3,- krijgt u kooi, front, zitstokken en voerbakje mee naar huis. De vogel hoeft dan niet uitgekooid te worden.

 

Van de bestuurstafel
De werkgroep organisatie Mondial, waarvan ook het complete

hoofdbestuur deel uit maakt, vergadert al geruime tijd elke

maand maar desondanks blijkt het onvermijdelijk dat in de

eveneens maandelijkse bestuursvergadering de wereldshow

ook steeds voorbij komt. Onvermijdelijk gelet op de enorme

impact die besluiten nu eenmaal hebben op onze eigen organisatie

en natuurlijk ook omdat we het gewoon goed willen

doen. Die agendapunten gaan dan van heel simpel tot ingewikkeld.

Neem bijvoorbeeld electra en etiketten die in de laatste

bijeenkomst passeerden. Lijkt niet zo´n groot punt maar als je

bedenkt dat het om 30.000 etiketten gaat en dan ook nog dat

die nauwelijks in 24 uur moeten worden gedrukt en aangebracht,

die begrijpt dat er nogal wat druk op staat. Op het

allerlaatste moment zijn namelijk pas de gegevens bekend die

op het etiket moeten komen te staan en om dat goed te laten

verlopen, moet alles wel `in slagorde staan opgesteld`. Met

andere woorden er mag niets verkeerd zijn. En in de voorbereiding

van nu bleek dat juist wel het geval. De uitgedraaide

print paste namelijk niet op het etiketvel en als je daar 24

uur van tevoren pas achter komt, dan heb je een gigantisch

probleem. Even naar de kantoorboekhandel lopen voor 30.000

etiketten is er dan niet bij!! Als u dus te zijner tijd leest op de

kooi om welke vogel het gaat enz. enz. dan weet u dat zelfs aan

het maken van zo´n etiket nog heel wat vast zit.

Of neem bijvoorbeeld de keuring. Die gaat digitaal. Klinkt

leuk maar daar moet wel een heleboel voor worden gedaan en

vooral voorbereid. De betrokken keurmeesters zijn daar al lang

mee bezig maar wat te doen als iedereen op de twee dagen van

de keuring zelf weet wat er moet gebeuren maar de tablets zijn

niet genoeg opgeladen. Ook dan heb je een probleem. Daarom

dus maar op zeker spelen. Powerbanks in voorraad voor het

geval dat en bekijken of er stroom kan komen op de plaats

van de keuring. En als dat niet kan zorgen we voor een ander

alternatief. U ziet het, het zijn kleine dingen maar het moet

wel allemaal geregeld zijn want de gevolgen kunnen ingrijpend

zijn.

Inmiddels is ook wel duidelijk dat we met de beschikbare

ruimte in de IJsselhallen zorgvuldig moeten omgaan tijdens de

Mondial 2019. Nu al is aan diverse groepen aangegeven dat er

voor hen geen plaats is in aparte ruimte, zoals vaak de wens is,

maar dat ruimtes gedeeld moeten worden. Dat heeft natuurlijk

ook te maken met het feit dat de commercie een belangrijke

rol speelt. Geen onbelangrijke factor want het moet allemaal

wel bekostigd worden en geloof mij: het gaat om veel geld!

Maar in de laatste bestuursvergadering ging het natuurlijk

niet alleen over de Mondial. Tal van andere zaken passeerden

evens de revue en voor we het wisten was de tijd al weer op.

Zo spraken we over een enquete over ons maandblad die naar

alle afdelingen gaat. Graag willen we namelijk weten hoe u

over het blad denkt. Wat u mist en waar u mogelijk verbeteringen

ziet, die we kunnen aanbrengen. Moeten er rubrieken

bij komen of juist verdwijnen. Wilt u meer foto´s of vindt u dat

de hele opmaak wel eens op de schop mag. Enfin binnenkort

hoort u er meer van.

Daarnaast bogen we ons nog over andere zaken zoals de bezetting

van het bondsbureau, tal van financiele zaken zoals de

afwikkeling van Vogel 2018, de uireiking van diverse spelden,

het EE traject voor Denemarken, de cursus surveillant en de

regelgeving in verband met de vogelgriep.

Onno Bijlsma, bondssecretaris.

 

onze vogels

Het maandblad, voor vele liefhebbers een lijfblad, van de NBvV wordt hoog gewaardeerd, Althans, dat denken wij, of beter gezegd, dat hopen wij. Wellicht dat u als lezer dit helemaal met ons eens bent, maar zeker weten doen we dat niet. Onze Vogels kent een vaste lay-out, vaste rubrieken en een mix van artikelen over de diverse vogelgroepen. Maar misschien missen we iets, willen we meer aandacht voor…. of ……

Elke afdeling ontvangt binnenkort een enquête om deze met haar leden in te vullen.